Klima og samfunn

Forskningsgruppen jobber med omstillingsprosesser mot et klimatilpasset lavutslippssamfunn. Vi ser på samspillet mellom prosesser og aktører på flere skalanivåer for å produsere kunnskap av høy faglig kvalitet, som også er anvendbar for ulike samfunnsaktører. Vi bruker kvalitative og kvantitative metoder for å studere hvordan grupper og individer både påvirker og responderer på ulike sosiale, politiske og naturlige endringer.

Bilde mangler beskrivelse

Om

Selv om klimaendringene er globale må omstillingen til et klimatilpasset lavutslippssamfunn i stor grad foregå lokalt. Vi forsker på hvordan individer og samfunn kan bidra til å utforme lokale løsninger på klimaproblemet.

Spesifikke lokale forhold påvirker hvordan klimaendringene oppfattes blant ulike aktører samt deres kapasitet til tilpasning og omstilling. Vi benytter ofte casestudier for å studere hvordan prosesser på høyt skalanivå, slik som endringer i klima, politiske rammevilkår, markeder og andre samfunnsstrukturer samspiller med regionale og lokale forhold.

Gjennom helhetlige analyser av sosioøkologiske og sosiotekniske systemer ser vi på hvordan generelle endringsprosesser får varierende og stedsspesifikke konsekvenser, og hvordan forskjellige aktører både rammes ulikt av og responderer ulikt på slike endringer.

Mange næringer og aktører har en dobbel utfordring i det at de møter krav om å redusere klimagassutslippene sine samtidig som de også må tilpasse seg et nytt og mer usikkert værmønster. Dette gjelde særlig i naturbaserte næringer som landbruk og fornybar energiproduksjon, men også bolig- og transportsektorene må forberede seg på et mer ekstremt og endret klima.

Kommuner, bedrifter og enkeltpersoner har alle en aktiv rolle i å utforme utviklings- og omstillingsarbeidet i samfunnet. Samtidig opererer disse aktørene innenfor strukturelle rammevilkår som følger av offentlige reguleringer og lover, markedsbetingelser og andre institusjoner. Vi ser aktørenes preferanser, motivasjoner og kapasitet til endring i sammenheng med formelle rammevilkår, sosiale strukturer og uformelle kulturelle normer, som for eksempel kjønnsrollemønstre.

Vi jobber ofte tverrfaglig i prosjekter og benytter en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder. Kvalitative data fra dybdeintervjuer og lengre etnografiske feltarbeid kombineres analytisk med resultater fra kvantitative spørreundersøkelser og modellbaserte beregninger. Geografisk fokuserer vi på Norge, Arktis, EU og utvalgte utviklingsland i Asia og Afrika.

Flere av prosjektene våre inkluderer brukerpartnere (KPN, IPN) der samfunnsaktører deltar aktivt i forskningsprosessen og der man i fellesskap samproduserer relevant kunnskap for å finne lokale løsninger på omstillingsutfordringer.

Prosjekter