Klimaeffekter

Forskningsgruppen er en tverrfaglig gruppe med høy kompetanse på klima, luftforurensning og økonomisk modellering. Vi gjennomfører omfattende kvantitative konsekvens- og risikoanalyser, inkludert sårbarhet, eksponering for ulike klimafaktorer.

lyn på himmelen over Bangkok

Foto: Foter.com

Om

Vi ser på sammenhengen mellom fysiske klimaendringer, og da særlig ekstreme værhendelser, og økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser og de tilhørende usikkerheter. Vi modellerer og analyserer risiko på en holistisk måte.

Vår forskning fokuserer på ulike sektorer som landbruk, energi, transport og grønne investeringer. En av våre prioriteringer er å studere samspillet mellom luftforurensning og klimaendringer når det gjelder helseeffekter. Å studere og kommunisere koblingene mellom klimatiske, økonomiske og sosiale risikoer er vårt bidrag til FNs bærekraftsmål.

Kunnskapen vi produserer er nyttig for beslutningstakere i privat og offentlig sektor, og vi er  opptatt av at vitenskapelig og teknisk kunnskap når ut til beslutningstakere slik at de lettere kan ta riktige avgjørelser.

Vi har etter hvert mye kunnskap om hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke den fysiske naturen og infrastruktur, men vi har fortsatt lite kunnskap om de sosiale og økonomiske konsekvensene av klimaprognoser. Sosiale og økonomiske konsekvenser av fysiske virkninger bestemmes av spesifikke aktører og deres handlingsrom. Dette er et sentralt tema i vår forskning.