VOM - Virkemidler for Omstilling av Matsystemet

Utslipp av klimagasser må reduseres drastisk for at vi skal nå klimamålene. Matvaresystemet er en viktig kilde til utslipp, og har stor innvirkning på arealbruk, biologisk mangfold og helse. Prosjektet VOM vil gjøre noe med dette.

Bilde mangler beskrivelse

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.4.2021 - 31.3.2025
Finansiering
Norges Forskningsråd
Fagområder

VOM vil studere hvordan vi kan få til et skifte mot en bærekraftig matsektor med lavt utslipp. Vi må finne potensialet og hindringene for endringer i etterspørsel, produksjon og innovasjon.

Bob van Oort
Bob van Oort forklarer utgangspunktet for VOM.

VOM vil aktivt arbeide med aktører innenfor matsektoren som kan være med å bidra til en overgang mot bærekraftig samfunn med lave utslipp, innovasjoner og løsninger.

 I løpet av prosjektet er målet å : 

  1. undersøke potensialene for mer plantebasert produksjon
  2. analysere drivere for forbruksvalg og bærekraftige forretningsmodeller
  3. utforske bærekraftige forretningsinnovasjoner og markedsmuligheter
  4. analysere matvaresystemets konflikter og risikoer, og arbeide for større sammenheng i politikken.

– Gjennom ulike kvalitative og kvantitative metoder og eksperimenter skal VOM studere hvordan vi kan få til et skifte mot en bærekraftig matproduksjon med lave utslipp, sier van Oort, og utdyper at det skal skje gjennom å introdusere nye måter for dialog og samhandling mellom produsenter, forhandlere og finansieringsaktører, ved å sette søkelyset på plantebasert matproduksjon og innovasjoner, ved å finne nye måter å kommunisere bærekraft på  og ved å skape en dialog på tvers av politiske domener for å bli enige om prioriterte områder.

Den overordnede målgruppen for prosjektet er landbaserte matvaresystemaktører i Norge inkludert tilknyttede aktører, med fire hovedmålgrupper: Politiske beslutningstakere på nasjonalt nivå; Matindustri, matinnovatører og detaljister; produsenter av landbasert mat og forbrukere.

Teamet består av 8 forskningspartnere (7 norske, 1 internasjonale), 4 norske næringslivspartnere og innovatører, 4 nasjonale nettverk / plattformer og frivillige organisasjoner, og 4 rådgivende partnere fra politikkutforming og akademia.

Partnere: UiO Institutt for statsvitenskap, NOFIMA, NMBU, Handelshøyskolen NMBU, NTNU, RISE, Ruralis, Norsk Landbruksrådgivning, Orkla Foods, Oda, Dagens.farm, Etisk Handel Norge, Entusiast AS ved Hanne-Lene Dahlgren, S-Food, Framtiden i våre hender, Klimastiftelsen

Referansegruppe: FHI, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, UiO Medisinsk fakultet

Finansiering: Totalbudsjettet til prosjektet er på rundt 36 millioner kroner, hvor 30 millioner er finansiering fra Norges Forskningsråd og 6 mNOK er kombinerte bidrag i egentid fra prosjektets næringslivspartnere, interesseorganisasjoner, plattformer, innovatører, formidlere og fra noen av forskningspartnere.