ACCEPT: Aerosoler, skyendringer og varmetransport inn i polare områder og viktigheten av lokale tilbakekoblinger

Arktis varmes opp mer enn dobbelt så raskt som resten av verden, med drastiske reduksjoner i havis og snødekke. Denne forsterkningen av global oppvarming skyldes menneskeskapte klimaendringer og tilbakekoblinger i klimasystemet. 

Bilde mangler beskrivelse

Foto: Pixabay

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2021 - 31.12.2024
Finansiering
Norges forskningsråd

Oppvarmingen i Arktis skjer gjennom et komplekst samspill mellom lokale pådriv og tilbakekoblinger som enten forsterker eller demper den opprinnelige oppvarmingen. For eksempel vil smelting av sjøis gi mer åpent hav, som absorberer mer sollys og varmer opp lufta ytterligere. Andre faktorer som bidrar er skyer og vanndamp, varmeprofil i høyden, og varmetransport inn i Arktis. Det er fortsatt en del vi ikke vet om årsakene og konsekvensene av denne oppvarmingen og klimamodeller viser stor spredning i estimert oppvarming i Arktis. Reduserte sulfatutslipp i Europa de siste tiårene kan ha økt den arktiske oppvarmingen. Samtidig viser klimamodeller signifikante avvik fra observerte konsentrasjoner av sulfat og andre partikler i Arktis.

I dette prosjektet vil vi bruke modeller for å identifisere parametere som er spesielt viktige for å kunne simulere partikler i Arktis best mulig. Det har i det siste blitt gjort store fremskritt i observasjoner, for eksempel langsiktige bakkemålinger, og et økende antall feltkampanjer og fjernmåling av skyer, noe som muliggjør en bedre evaluering av klimamodeller. I tillegg til aerosoler, transporteres også varme til Arktis fra lavere breddegrader. Dette bringer vanndamp inn i Arktis, noe som påvirker drivhuseffekten direkte, og indirekte ved å endre skyene. Hvordan skyer endrer seg med global oppvarming, er en av de største gjenværende usikkerhetene i estimeringen av fremtidig klimaendring.

I projektet vil vi undersøke hvordan parameteriseringen av partikler i modeller påvirker skyer. Vi vil også undersøke hvorfor modeller undervurderer vanninnholdet i skyer, og hvordan dette påvirker oppvarmingen i Arktis. Målet med prosjektet er å forstå mer om drivere av Arktis oppvarming ved å binde sammen og tette kunnskapshull relatert til arktiske skyer, partikler og varmetransport gjennom modellering og oppdaterte observasjoner i Arktis.