Husvegg foran et kaldt industrilandskap. NÅR DEBATTEN OM OLJE- OG GASSUTVINNING I NORD I STOR GRAD ER AVKLART, HAR DET ÅPNET FOR EN BREDERE DISKUSJON OM NORSK OLJEINDSTRI GENERELT, IFØLGE BÅRD LAHN.

FOTO: EILIF URSIN REED

Møteserie: Klimautvalget 2050

Innen 2050 skal Norge kutte klimagassutslippene ned mot null. Regjeringen har oppnevnt et utvalg som har fått i oppdrag å se på hvilke veivalg Norge står overfor for å nå dette målet. 

CICERO har i løpet av november 2023 arrangert fire frokostmøter med ulike temaer fra Klimautvalgets rapport, der medlemmer fra utvalget har presentert sine konklusjoner og utvalgte kommentatorer har fått diskutere problemstillingene fra sine ståsteder. Se opptakene her. 

Publiseringsdato
6.12.2023

Tirsdag 14. november:

Matsystemet i et lavutslippsamfunn

Klimautvalget 2050 legger til grunn at norske utslipp i 2050 kan utgjøre fem til ti prosent av dagens utslipp. Matproduksjon må da få en betydelig del av de små utslippene vi har igjen i lavutslippssamfunnet, men også her må det reduseres kraftig. Utvalget anbefaler blant annet at alle fossile utslipp i matproduksjon må fjernes og at de reduseres ytterligere gjennom teknologi- og produksjonsforbedringer, mer klimavennlig fôr og nedskalering av forbruk og produksjon av kjøtt. 

Se opptaket her:

Tirsdag 21. november: 

En ny energi og næringspolitikk – fornybar og sirkulær 

Klimautvalget 2050 sier blant annet at Norge ikke kan legge til grunn at vi kan kjøpe kvoter for å nå klimamålene. Det betyr at alt næringsliv må tilstrebe nullutslipp fra egen virksomhet. I tillegg må det ha tilstrekkelig fornybar energi til å erstatte fossil energi og hele økonomien og produksjonssystemet må legges om til å bli sirkulær.

Se opptaket her:

Torsdag 30. november:

Kampen om arealene

Klimautvalget 2050 mener at arealpolitikken i Norge, både for arealer til lands, i kystsonen og til havs, verken er tilpasset en omstilling til et lavutslippssamfunn eller målene i naturavtalen. Dette gjelder både kunnskapsgrunnlaget, styringssystemet og gjeldende politikk.  

Utvalget anbefaler derfor blant annet at nasjonale myndigheter setter klare rammer for kommunenes ansvar i arealpolitikken slik at nasjonale mål for klima og natur blir nådd. 

Se opptaket her:

Onsdag 06. desember: 

En strategi for utfasing av oljevirksomheten i Norge

Klimautvalget 2050 mener at petroleumspolitikken må trekke i samme retning som klimapolitikken. Både utslippene og aktivitetene må reduseres ut over forventet nivå frem mot 2050. Det haster å meisle ut en petroleumspolitikk i tråd med klimamålene. Utvalget anbefaler at det utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet og at det ikke gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning, eller anlegg og drift inntil en slik strategi er ferdigstilt. 

Se opptaket her:

Referanser

Se hva CICERO-forskere mener om rapporten: En god rapport