PLATON

PLATON er Norges største samfunnsfaglige klimaforskningsprosjekt og skal hjelpe politikere og næringsliv i arbeidet med å gjøre Norge til et lavutsslippsamfunn. Se www.platonklima.no.

 

Bilde mangler beskrivelse

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.5.2019 - 31.12.2023 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges forskningsråd

PLATON har egne nettsider, se www.platonklima.no.

Prosjektet skal bygge en åpent tilgjengelig kunnskapsplattform om klimapolitikk og hvordan den påvirker økonomi, atferd og utslipp.

I tillegg til å forske frem ny kunnskap skal PLATON samle og systematisere kunnskap som allerede finnes. Data, statistikk og modellverktøy som ligger til grunn for kunnskapen vil være del av plattformen. 

Arbeidet er organisert i seks ulike grupper, eller arbeidspakker.

1. Utslipp fra landbruk og arealutnytting. Hovedfokuset er på hvordan målemetoder for utslipp og karbonopptak og utformingen av politikk kan redusere utslippene og øke karbonopptak i sektorene. Samspillet mellom klimamål og øvrige samfunnsmål for sektoren blir også studert. 

2. Utslipp fra transport, avfallshåndtering og andre kilder som ikke er en del av EUs kvotesystem. Hvordan påvirker offentlig politikk og investeringer folks reiseønsker og hva slags transport og energiformer de velger.  

3. Utslipp som reguleres av EUs kvotemarked. Hvilke effekter har EUs kvotesystem på norske utslipp og hvordan samspiller dette systemet  med andre tiltak, slik som tilskuddsordninger for grønn innovasjon og satsing på karbonfangst og lagring?  

4. Samspill i Norge. Hvordan klimapolitikken påvirker samfunnet og hvordan virkemidlene i klimapolitikken samspiller, for eksempel hvordan arbeidsdelingen mellom statlige og kommunale tiltak fungere.  

5. Påvirkning utenfra. Hvordan påvirker andre lands klimapolitikk Norge og våre utslipp, og hva vi kan lære av andre lands klimatiltak?  

6. Kommunikasjon og formidling. PLATON har høye ambisjoner for kommunikasjon og dialog med beslutningstakere og andre brukere av klimapolitisk kunnskap.

PLATON er finansiert av Norges Forskningsråd og med bidrag fra 28 ulike samfunnsaktører.

Les hele prosjektbeskrivelsen her. 

Kontaktinformasjon

PLATON ledes av Taran Fæhn, samfunnsøkonom og forskningsleder. Kontakt: Taran.Faehn@ssb.no

Nestleder i prosjektet er Bob van Oort, seniorforsker ved CICERO, senter for klimaforskning. Kontakt: bvo@CICERO.oslo.no

1. Utslipp fra landbruk ledes av Gunnhild Søgaard ved Norsk institutt for bioøkonmi (NIBIO). Kontakt: gunnhild.sogaard@nibio.no

2. Utslipp fra transport ledes av Tanu Priya Uteng ved Transportøkonomisk Institutt (TØI). Kontakt: tanu.priyauteng@toi.no

3. Utslipp som reguleres av EUs kvotemarked ledes av Elisabeth Thuestad Isaksen ved Frischsenteret. Kontakt: e.t.isaksen@frisch.uio.no

4. Samspill i Norge ledes av Taran Fæhn ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Kontakt: Taran.Faehn@ssb.no

5. Påvirkning utenfra ledes av Jørgen Wettestad ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Kontakt: jwettestad@fni.no

6. Kommunikasjon ledes av Gunnell E. Sandanger ved CICERO, senter for klimaforskning. Kontakt: gunnell.sandanger@CICERO.oslo.no

Se også  https://www.platonklima.no/kontakt