Bilde mangler beskrivelse

Om undersøkelsen og tallene

Denne nettsiden er laget av CICERO, mens spørreskjemaet er utviklet av forskere i forskningsprosjektet ACT (Marianne Asen (CICERO), Arild Vatn (NMBU), John Thøgersen (Aarhus University), Ottar Hellevik (Universitetet i Oslo), Riley Dunlap (Oklahoma State University), Dana R. Fisher (University of Maryland), Paul Stern (National Academies of Science)). 

Publiseringsdato
7.8.2023

Datasamlingene er gjennomført som nettbaserte spørreundersøkelser av Kantar TNS på våren alle år. Respondentene er rekruttert fra Kantar TNS sitt befolkningspanel. Spørreskjemaene for disse datainnsamlingene er i hovedsak like og rettet til et utvalg av den norske befolkningen over 18 år. Utvalgsstørrelsen varierer noe over år, men er i overkant av 4000 alle årene.

Det er i hovedsak god representativitet i alle års utvalg med hensyn til alder, kjønn og geografi. I alle årganger er utvalgene noe underrepresenterte blant de under 30 år til fordel for aldersgruppen 45-59 år, og litt underrepresentert blant de med lavere utdanningsnivå. Det første betyr at den deskriptive statistikken tenderer mot å undervurdere nivåer på bekymring og støtte til politikk, mens den andre tenderer mot å overvurdere disse. Ren deskriptiv statistikk (frekvenstabeller og stolpediagram) bør tolkes i lys av dette. Svarandelene kan også påvirkes av feilmarginer i estimatene, formuleringer og svaralternativer.

En tidsserie gjør det derimot mulig å ha øye med variasjon over tid og mellom grupper, noe vi beskriver i tekst under grafene. Utvalget er splittet tilfeldig i to underutvalg i alle årene, og noen spørsmål er bare stilt til det ene eller det andre underutvalget for på den måten å redusere antall spørsmål den enkelte må svare på. 

For å få et bilde av betydningen av ulike sosiodemografiske faktorer er det gjort en rekke ordinale logistiske regresjoner. Regresjonene er kjørt med ulike referansegrupper og ulike kombinasjoner av faktorer og referansegrupper. Vi har inkludert alder (kategorier aldersgruppene <30, 30-44, 45-59, 60>, og parallelle analyser med alder som kontinuerlig variabel), kjønn (mann, kvinne), utdanning (grunnskole, fagutdanning, allmennfaglig eller yrkesfaglig videregående skole, kort universitets- og høyskoleutdanning, lang universitets- og høyskoleutdanning), inntekt (brutto personlig inntekt i klassene < 300.000; 300-499.000; 500-699.000; 700.000-1.000.000; 1000.000>) og bosted (fylke, og sentralitet basert på kommunenummer).