Bilde mangler beskrivelse

Skjema som viser hvordan den økonomiske likevektsmodellen GRACE virker.

GRACE - Teknisk dokumentasjon

GRACE er en økonomisk likevekstmodell utviklet og vedlikeholdt av CICERO

Publiseringsdato
31.8.2021

GRACE er en dynamisk-rekursiv global modell der Norge håndteres som én av flere regioner. Den simulerer en serie statiske likevekter for hvert år som blir knyttet sammen via husholdningenes spare- og konsumbeslutninger og bedriftenes investeringer. Modellen fanger opp samspillet mellom flere land. Modellen er utviklet for å undersøke de økonomiske konsekvensene av klimapolitikk og effektene av klimaendringer på den globale økonomien. Det er nylig utarbeidet en versjon av modellen som fokuserer på den norske økonomien, GRACE-Nor. Hovedforskjellen fra standardversjonen av modellen er at datasettet for Norge er oppdatert basert på nasjonalregnskapsdata fra SSB. Oppdateringen av datagrunnlaget for den norske økonomien i modellen har gjort modellen mer egnet til å analysere problemstillinger spesifikke for Norge. Foreløpig er modellen planlagt brukt for å "stressteste" den norske økonomien i en analyse av konsekvensene av ulike tiltak og virkemidler for å nå 1.5-gradersmålet, spesielt for energisektoren.

GRACE-Nor kan brukes for å analysere økonomiske virkemidler som avgifter på utslipp og utslippskvoter, samt direkte reguleringer som forbud og utslippsgrenser. Til nå har modellen vært brukt til å analysere utslippskvoter på tvers av regioner og effekter av eksogen energieffektivisering. Eksisterende skatter og avgifter rettet mot produksjonssektorer er fanget opp i datagrunnlaget, men det er ikke lagt inn skatter og avgifter som ikke inngår i kryssløpstabellen, slik som inntektsskatter.

Velferdsnivået i hver av regionene som modelleres er representert ved en velferdsindeks som består av BNP deflatert med en regional konsumprisindeks. Det er mulig å se på fordelingseffekter mellom regionene i modellen og mellom næringer innad i et land eller på tvers av land, men ikke innad i regioner, for eksempel mellom husholdninger i Norge hittil.