TRANSFORM - hvordan kan kommunene omstille seg til lavutslippssamfunnet

Stortinget vedtok i juni 2016 at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030, og økte dermed ambisjonsnivået betraktelig for norsk klimapolitikk. Dette var en direkte respons på 1.5°C målet som ble vedtatt i Parisavtalen fra desember 2015. Dette meget ambisiøse norske målet innebærer endringer i hvordan samfunnet er organisert og fungerer.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.1.2017 - 31.12.2022 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges Forskningsråd

Les mer om Klimaspillet

Det vil innebære paradigmeskifter, fundamentale og radikale endringer framfor justeringer og tilpasninger av måten vi organiserer oss på alle samfunnsnivåer i dag. Grønn omstilling og det grønne skiftet har vært høyt oppe i den offentlige debatten i en tid, men vi vet fortsatt lite om hvordan vi skal få det til.

TRANSFORM-prosjektet skal identifisere hvordan kommunene kan bidra til omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi skal også undersøke hvordan slike omstillingsprosesser blir forstått på kommunenivå og hvordan gjeldende planer og prioriteringer reflekterer dette perspektivet. Målet er å få innsikt i mulige veier en kommune kan ta for en grønn omstilling, og videre forstå overførbarheten til ulike løsninger mellom kommuner.

Kommunene spiller en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. I Parisavtalen er det lokale nivået for første gang nevnt som en sentral aktør i prosessen med å nå 1,5 gradersmålet. De leverer tjenestene du og jeg trenger og har en sentral rolle som lokal samfunnsutvikler. Kommunen griper inn i mange samfunnsprosesser, og er dermed en nøkkelaktør i en omstilling mot en lavutslippssamfunn.

Vi vet fra tidligere forskning at faktorer som er viktige for at kommuner er aktive aktører i samfunnsutvikling er blant annet engasjerte enkeltpersoner eller ildsjeler som driver prosesser fram; en felles visjon eller ide; løsninger som er tilpasset en lokal kontekst; politisk forankring lokalt; og nettverk og ressurser. Vi kan anta at dette også er viktige faktorer i omstilling til lavutslippssamfunnet, men samtidig vet vi lite om hvordan kommunene forholder seg til omstilling til lavutslippssamfunnet og hvilken rolle de kan og ønsker å ta i denne prosessen.

TRANSFORM-prosjektet adresserer disse mulighetene og barrierene gjennom casestudier og eksperimenter (simuleringsspill) for å finne ut grunner til at noen kommuner får til endring, og forstå hva andre kommuner kan lære av dette. Underveis i prosjektet håper vi å finne gode eksempler på hvordan kommuner arbeider med omstillingsprosesser, og dermed finne overførbare eksempler på endringer som kan ta oss i retning av et karbonnøytralt samfunn i 2030. Prosjektet skal både bidra til å øke den teoretiske kunnskapen om hva som skal til for å skape endring og vise fram gode læringseksempler på lokale omstillingsprosesser.

Dette prosjektet er et samarbeid mellom CICERO - Senter for Klimaforskning, VestlandsforskingNord Universitet og UiT – Norges Arktiske Universitet. I tillegg har prosjektet internasjonale partnere ved Linköping Universitet i Sverige og Breda Universitetet i Nederland.

Involverte fra CICERO

Westskog, Hege

Aall, Carlo

Ragnhild Freng Dale

Baltruszewicz, Marta

Mayer, Igor

Jessika Weber

Storbjörk, Sofie

Aarsæther, Nils

Mohus, Thina