Stresstesting av norsk økonomi: Konsekvensene av 1,5 gradersmålet på globale energimarkeder og norsk økonomi

Den grønne omstillingen innebærer at kjøretøy ikke lenger vil kjøre på fossile brensel, begrenset vannkraft er ikke lenger den eneste kilden til ren fornybar energi og plast er ikke lenger basert på olje.

Bilde mangler beskrivelse

Foto: iStock

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.9.2020 - 31.12.2023 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges Forskningsråd

Grønn energiteknologi, lokale miljøhensyn og klimapolitikk gir stor usikkerhet om fremtidig produksjon og bruk av fossil energi. Som en betydelig produsent av olje og naturgasser er Norge inneforstått med egne og globale klimapolitiske forpliktelser. Spørsmålet er om vi forstår omfanget av utfordringen og ønsket endring, og dens effekt på global petroleumsetterspørsel og nasjonalt aktivitetsnivå i en klimavennlig fremtid.

Dette prosjektet skal studere hvordan elbiler, null fossilsubsidier og fossilt salg vil påvirke fremtidige volumer og priser på kull, olje, gass og fornybar energi i de internasjonale markedene. Videre vil vi identifisere behov for ytterligere internasjonal klimapolitikk dersom 1,5 gradersmålet skal oppfylles, og vurdere potensialet for fremtidig energiproduksjon globalt og på norsk sokkel.

Effekten av fremtidige petroleumsproduksjonsnivåer på norsk økonomi vil bli analysert, også med tanke på effekten av kompenserende politiske tiltak. Vi skal sikre samsvar mellom analyse av energimarkeder og økonomisk utvikling, globalt og i større regioner/land. Til slutt vil vi diskutere våre resultater i forhold til energi- og klimascenarioanalyser (IEA, IPCC) med spesielt fokus på baseline-forutsetninger, modellering av petroleumsindustrien og energieffektivisering. Prosjektet vil vektlegge åpenhet i kommunikasjon av resultater.

Vårt overordnede mål er å gi offentligheten og beslutningstakerne en transparent og uavhengig vurdering av hvordan store teknologiske, politiske og atferdsmessige endringer i samsvar med 1,5 gradersmålet vil påvirke globale energimarkeder, norsk petroleumsindustri og norsk økonomi frem mot 2050.

En viktig effekt av dette prosjektet ligger i det grundige arbeidet med å etablere og kommunisere en relevant baseline med konsekvent energi- og økonomisk utvikling. Metodene og prosedyrene som benyttes vil skissere et klarere rammeverk for scenarioanalyse på dette feltet og fungere som en «mal» for helhetlig scenarioanalyse i energi- og klimasammenheng, som er omfattende, men samtidig spesifikk på relevante faktorer og politikk. Åpenhet skal sikre tilgang til forskningsmiljøet og publikum.

Stresstestprosjektet skal: 

1. Estimer potensialet for fremtidig petroleumsproduksjon i Norge i 1,5°C-scenarioet.

2. Beregne påvirkningen på norsk økonomi og utforske potensialet for å kompensere negativ påvirkning med politiske tiltak.

3. Vurder om Norge kan opprettholde sitt velferdssystem i et 1,5℃ scenario

4. Diskuter våre metoder og resultater i lys av IPCC 1,5°C-gradsrapporten