BUDGET: Constraining future precipitation changes in Europe and the Arctic from historical observations of the atmospheric energy budget

Den nyeste IPCC-rapporten, publisert i august 2021, knyttet økning i ekstremvær til menneskelig aktivitet. I enkelte områder og sesonger er det spesielt stor usikkerhet i fremtidige nedbørsmengder fra klimamodellberegninger. Dette inkluderer fremtidige sommernedbørsmengder i nordlige Europa, hvor enkelte modeller gir en betydelig nedgang i nedbør og andre modeller gir en økning. Nedbørsendringene vil også påvirke sannsynligheten for mer tørke. Fremtidig økning i nedbørsmengde i Arktis vil ha betydning for ekstremnedbørsmengder av ulik varighet. Også i dette området er det store forskjeller i klimamodellberegninger.

Bilde mangler beskrivelse

Nedbør i Arktis. Illustrasjon: DALL-E.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.12.2021 - 31.12.2025
Finansiering
Norges forskningsråd

BUDGET vil øke forståelsen av årsaken til at klimamodellene har så store forskjeller i fremtidige nedbørsmengder i Arktis og sommernedbøren i nordlige Europa. Dette muliggjøres ved bruk av satellittdata og klimamodellberegninger over de siste 40 årene. Analysene vil gi kunnskap om prosesser knyttet til transport i atmosfæren, fordamping eller absorpsjon av stråling er årsakene til ulike resultater fra klimamodellene. Ved bruk og utvikling av klimamodellene som har hatt en nedbørsutvikling mest i samsvar med bakkeobservasjoner og satellittmålinger, kan vi med større sikkerhet kvantifisere nedbørsendringer og relaterte klimaekstremer.

Project summary

The hydrological cycle closely links the atmosphere, hydrosphere, biosphere and cryosphere on various timescales. Precipitation changes, including extreme precipitation changes, are likely to become one of the most important consequences of our changing climate over the coming decades. Precipitation is strongly linked to the energy budget in the atmosphere since the surface latent heat flux is a direct heat source for the atmosphere when water vapour condenses.

BUDGET will apply the constraint of the atmospheric energy budget to improve quantification of future precipitation changes in Northern Europe and the Arctic by using the observed trends. BUDGET utilizes thereby the satellite era advancement and available satellite data to quantify trends in the atmospheric energy budget components. Re-analysis will complement the satellite data. We will apply this new scientific knowledge to weight climate model performance and thus constrain future regional precipitation changes.

BUDGET will quantify causes of diversity in model simulated regional precipitation changes. We will quantify whether model discrepancies of historical and future precipitation changes are linked to different climate drivers, such as greenhouse gases and aerosols, or host model differences.

BUDGET will investigate whether the constraints on the atmospheric energy budget have implications for changes in extreme precipitation. A main aim in BUDGET is to understand the physical processes causing model diversity using four different climate models allowing for the possibility of future model improvements.