Endre livsstil

Hva tenker folk om at ny teknologi vil løse klimaproblemet?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Over årene har rundt halvparten av befolkningen svart at påstanden "Ny teknologi vil løse klimaproblemet, slik at jeg ikke trenger endre livsstil" stemmer "svært" eller "ganske dårlig". Andelen som svarer at denne påstanden stemmer "svært" eller "ganske godt" har også holdt seg stabil på rundt 10 % hvert år.

Flere er dermed enige enn uenige i at ny teknologi vil løse klimaproblemet, slik at de ikke trenger endre livsstil. En stor andel av respondentene svarer "stemmer verken dårlig eller godt", og denne andelen har gått noe opp siden 2018. I 2018 svarte 25 % «verken eller», noe som gikk opp til 29 % i 2021. I 2023 svarte 28 % "verken eller". 

Kjønn

Last ned data

Menn mener i større grad enn kvinner at ny teknologi vil løse klimaproblemet, slik at de ikke trenger endre sin egen livsstil. Det er relativt stor forskjell mellom kjønn på dette spørsmålet. I 2023 svarte 44 % av mennene at denne påstanden ikke stemte, sammenlignet med 55 % av kvinnene.

På samme måte er det 8 prosentpoeng forskjell mellom andelen menn og kvinner som svarer at påstanden stemmer – 14 % av menn i 2023 sammenlignet med 5 % av kvinner. En større andel menn enn kvinner svarer at de er ambivalente/at påstanden verken stemmer godt eller dårlig, og noen flere kvinner enn menn svarer at de ikke vet. Den samme forskjellen finner vi over alle år. 

Alder

Last ned data

Det er mye mindre forskjell mellom aldersgruppene for denne påstanden sammenlignet med andre oppfatninger, og vi finner kun en liten signifikant forskjell mellom eldste og yngste aldersgruppe i 2023.

Forskjellene mellom aldersgruppene har også gått ned over tid. I 2023 svarte 50 % i alle fire aldersgrupper at påstanden stemte «svært» eller «ganske» dårlig. En stor andel (rundt 40 %) svarte at de er ambivalente («verken eller») eller ikke vet. 

Sentralitet

Last ned data

For dette temaet finner vi ikke forskjeller når det gjelder sentralitet, men derimot noen geografiske forskjeller. De som er bosatt i Oslo er mest uenige i at ny teknologi alene vil løse klimaproblemet, mens de som er bosatt i Rogaland, Viken og Trøndelag er mest enige i denne påstanden.

I 2023 svarte rundt 30 % av bosatte i alle sentralitetsklasser «verken eller», og at påstanden stemte «ganske dårlig». En noe større andel blant de bosatt mest sentralt svarte «stemmer svært dårlig» sammenlignet med de bosatt minst sentralt – 21 mot 16 %, men forskjellen er ikke stor nok til å gi store utslag i analysene.