Om menneskelig aktivitet påvirker klimaet

Hva mener folk om menneskelig påvirkning på klimaet?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Over årene mener et flertall (rundt 70 %) at menneskelig aktivitet påvirker klimaet. I 2018 mente 68 % at menneskelig aktivitet påvirket klimaet. Andelen er rundt 10 prosentpoeng lavere enn andelen som svarer at de er enige i at klimaendringer skjer. Mens flertallet er enig i at klimaendringer skjer og at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, er det noe mer usikkerhet i befolkningen om sistnevnte. Andelen usikre er betydelig og stabil over tid – rundt 15 % svarer "verken eller" hvert år, og 4-5 % svarer "vet ikke". 

Kjønn

Last ned data

Flere menn enn kvinner mener at menneskelig aktivitet ikke påvirker klimaet. I 2023 oppgir 74 % av kvinnene at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, sammenlignet med 65 % av mennene. Vi finner samme forskjell på 10 prosentpoeng mellom kjønnene i disse svarene over tid. 

Alder

Last ned data

Over alle år svarer et flertall i alle aldersgrupper at menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Likevel er det de yngre aldersgruppene, særlig de under 30 år, som i større grad mener dette. Det er et skille mellom aldersgruppene over og under 45 år, hvor de to yngste aldersgruppene er mer enige i at menneskelig aktivitet påvirker klimaet enn de to eldste aldersgruppene. Siden 2020 har andelen av de under 30 år som mener menneskelig aktivitet påvirker klimaet gått ned noe – fra 80 % i 2020 til 74% i 2023. 

Sentralitet

Last ned data

Flertallet mener menneskelig aktivitet påvirker klimaet, uansett hvor de er bosatt, men andelen som mener menneskelig aktivitet påvirker klimaet er noe høyere i de mest sentrale kommunene enn de mindre sentrale. I 2023 svarte 73 % av de bosatt mest sentralt (sentralitetsklasse 1) at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, sammenlignet med 67% av de bosatt minst sentralt (sentralitetsklasse 6). En større andel i mindre sentrale strøk svarer også «stemmer verken dårlig eller godt» enn de bosatt mest sentralt.