Om klimaendringer har negative konsekvenser

Hva tenker folk om konsekvensene av klimaendringer?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Over årene mener et stort flertall av befolkningen at klimaendringer har negative konsekvenser. Andelen som mener at klimaendringer har negative konsekvenser har økt noe over tid.

I 2018 mente 72 % at dette stemte, og andelen økte til 76 % i 2021 og 2022 og var 75 % i 2023. Andelen som mener dette ikke stemmer gikk samtidig noe ned fra 9 % til 7 % fra 2018 til 2020 og har holdt seg stabil siden. Det samme gjelder andelen som svarer «verken eller» eller «vet ikke». 

Kjønn

Last ned data

Kvinner mener i større grad enn menn at klimaendringer har negative konsekvenser. I 2023 svarte 79 % av kvinnene at det stemmer «svært dårlig» eller «ganske dårlig» at klimaendringer ikke har negative konsekvenser, sammenlignet med 72 % av mennene.

Over årene har andelen menn som svarer at klimaendringer har negative konsekvenser vært rundt 10 prosentpoeng lavere enn andelen kvinner som svarer det samme. En større andel av mennene enn kvinnene svarer «verken eller». I 2023 valgte 17% av mennene dette svaralternativet, sammenlignet med 12% av kvinnene. 

Alder

Last ned data

I alle aldersgrupper mener flertallet at klimaendringer har negative konsekvenser. De unge, særlig de under 30 år, mener i større grad enn de eldre aldersgruppene at klimaendringer har negative konsekvenser. I 2023 svarte for eksempel 77 % av respondentene under 30 år at klimaendringer har negative konsekvenser, sammenlignet med 72 % av de over 60 år. 

Sentralitet

Last ned data

De bosatt i mer sentrale kommuner er mer enige i at klimaendringer har negative konsekvenser enn de bosatt i mindre sentrale kommuner, og andelen enige øker jevnt med sentraliteten. I 2023 svarte 77% av de bosatt mest sentralt (sentralitetsklasse 1) at klimaendringer har negative konsekvenser, sammenlignet med 67% av de bosatt minst  sentralt (sentralitetsklasse 6).