Ansvar for å støtte politikk som reduserer klimagassutslippene

Hvilket ansvar føler folk for å støtte politikk som reduserer klimagassutslippene?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Rundt 40 % svarer hvert år at de har ansvar for å støtte politikk som reduserer klimagassutslippene. Rundt 20 % svarer de ikke har ansvar for å støtte denne typen politikk, og en stor andel (rundt 30 %) svarer hvert år at dette alternativet verken stemmer godt eller dårlig.

Over tid har meninger om ansvar for å støtte utslippsreduserende politikk holdt seg relativt stabile, med en svak tendens i retning av at man ikke har dette ansvaret. Vi ser en liten økning i andelen som svarer at dette «stemmer svært dårlig» - fra 11 % i 2018 til 14 % i 2023 – og en liten nedgang i andelen som svarer at dette «stemmer ganske godt» - fra 28 % i 2018 til 30 % i 2023. 

Kjønn

Last ned data

Kvinner mener i større grad enn menn at de har ansvar for å støtte politikk som reduserer klimagassutslippene, over alle år. Nesten dobbelt så stor andel menn mener de ikke har ansvar for å støtte denne typen politikk.

I 2023 svarte 31 % av mennene at det stemmer "ganske" eller "svært" dårlig at de har ansvar for å støtte klimapolitikk, sammenlignet med 17 % av kvinnene. Andelen som svarer "Stemmer verken dårlig eller godt" er lik for både kvinner og menn over flere år, og ligger på rundt 30 %. 

Alder

Last ned data

Unge, særlig de under 30 år, mener i større grad enn eldre at de har ansvar for å støtte politikk som reduserer klimagassutslippene. Til tross for at andelen unge som mener dette stemmer "svært" eller "ganske" godt har gått ned (fra 58 % i 2020 til 49 % i 2023), mener fortsatt et flertall unge at dette stemmer.

I de eldre aldersgruppene, særlig de over 60 år, svarer en større andel "stemmer verken dårlig eller godt" enn i alle andre aldersgrupper. I 2023 valgte 36 % av de over 60 år dette svaralternativet. 

Sentralitet

Last ned data

De som bor mer sentralt mener i større grad at de har ansvar for å støtte politikk som reduserer klimagassutslippene enn de som bor mindre sentralt. I 2023 svarte dobbelt så mange av de bosatt mest sentralt at de har ansvar for å støtte denne typen politikk enn de bosatt minst sentralt (51 mot 25 %).

Nesten dobbelt så mange av de bosatt minst sentralt svarte også «verken eller» på dette spørsmålet i 2023 enn de bosatt mest sentralt (40 mot 23 %). I tillegg er de som bor i Oslo i større grad enige i at de har ansvar for å støtte klimapolitikk enn de som bor i Rogaland og Viken.