Fossilavgift

Bør vi øke prisen på fossile energikilder?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Støtten til økt pris på fossile energikilder er generelt lav, og det er mer motstand enn støtte til prisøkninger på fossil energi over alle år. Omtrent halvparten av respondentene oppgir at utsagnet om å øke prisen på fossile energikilder som olje, bensin og diesel stemmer ganske eller svært dårlig. Andelen som ikke støtter utsagnet, har økt noe fra 51 % i 2018 til 54 % i 2023. 

Andelen usikre har holdt seg stabil på 5-6 % over alle år, mens andelen som har svart "verken eller" har falt noe fra 22 % i 2019 til 15 % i 2023. Samtidig har støtten også økt noe, fra 21 % i 2018 til 26 % i 2023. 

Vi ser også en tendens til at ytterpunktene har økt noe – sammenlignet med 2018 bruker flere respondenter ytterkategoriene, og færre bruker "ganske"-kategoriene og midtkategorien "verken eller". Fra 2018 til 2023 har for eksempel andelen som har svart "stemmer svært dårlig" økt gradvis over årene fra 27 % til 36 %. Samtidig har andelen som svarer "stemmer ganske dårlig" gått noe ned fra 24 % i 2018 til 18 % i 2023. 

Kjønn

Last ned data

En større andel av menn enn kvinner er uenige i utsagnet om at vi bør øke prisene på fossile energikilder. I 2023 er 59 % av menn motstandere av prisøkningen, mot 44 % av kvinnene. Kvinner svarer også at de i noe større grad støtter en slik prisøkning: 25 % av kvinnene oppgir at utsagnet stemmer ganske eller svært godt, mot 23 % av mennene. 

Motstanden har gått noe ned blant både menn og kvinner siden 2022, da var henholdsvis 62 og 47 % av menn og kvinner mot prisøkningen. Som i flere andre spørsmål svarer en større andel kvinner enn menn at de er ambivalente eller usikre. 31 % av kvinnene i 2023 har valgt disse alternativene. 

Alder

Last ned data

Eldre er mer negative til å øke prisen på fossile energikilder. Aldersgruppene 45-60 og over 60 år er mest negative. I begge aldersgruppene oppgir 59 % at de er uenige i påstanden (stemmer ganske eller svært dårlig). De yngste respondentene er mest positive. I denne aldersgruppen er 38 % positive til økte priser på fossil energi, vs. 32% som er negative.  Dette er en den eneste aldersgruppen hvor flere er positive enn negative til prisøkningen.  Andelen som støtter en slik prisøkning i de tre eldste aldersgruppene ligger rundt 20 % i både 2022 og 2023. 

Andelen ambivalente er høy i alle aldersgrupper og ligger på rundt en femtedel av utvalget. Andelen som svarer "vet ikke" er derimot betraktelig mindre blant de eldste aldersgruppene enn de yngste. Rundt 10 % av de under 30 år og de mellom 30 og 44 år svarer at de ikke vet på dette spørsmålet, sammenlignet med kun 2-4 % av de mellom 45-59 år og de over 60 år.

Sentralitet

Last ned data

Andelen som støtter økte priser på fossile energikilder øker med sentralitet, og andelen som er negative faller. Blant respondentene i de minst sentrale kommunene (sentralitetsklasse 6) er hele 77 % negative til utsagnet om å øke priser på fossile energikilder (stemmer ganske eller svært dårlig), mens tilsvarende andel blant de mest sentrale kommunene (sentralitetsklasse 1) er 37 %. 

En like stor andel i de mest sentrale kommunene støtter utsagnet (stemmer ganske eller svært godt). Andelen som støtter økte priser på fossil energi, er størst i Oslo. Respondenter i Rogaland, Møre og Romsdal, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark og Agder er mer negative enn de i Oslo.