Vindkraft på land

Bør Norge øke vindkraftproduksjonen på land?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

Blant ulike energipolitiske spørsmål har støtten til vindkraft på land variert mest. I 2018 støttet et betydelig flertall, 65 % av respondentene, vindkraftutbygging på land, mens kun 10 % svarte at påstanden om at Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land stemte dårlig. 

I 2019 hadde støtten falt til 51 % og motstanden økt til 24 %. I 2021 var støtten nede i 33 %, og motstanden på 39 %.  Etter fire år med nedgang i støtten til vindkraftutbygging har støtten to siste årene økt. I 2023 oppgir 42 % støtte, mens 32 % oppgir det motsatte. En stabil tredjedel av utvalget har hvert år svart enten "vet ikke" eller "verken eller" på dette spørsmålet. 

Kjønn

Last ned data

En større andel av menn enn kvinner er negative til vindkraftutbygging på land, men andelen positive er også litt høyere blant menn enn blant kvinner.

Vi ser at kvinner i større grad enn menn svarer "vet ikke" og "verken eller" på spørsmålet (33 % mot 19 % i 2023). I 2023 er 35 % av mennene og 28 % av kvinnene imot vindkraftutbygging på land, mens 46 % av mennene er for og 39 % av kvinnene er for. 

Alder

Last ned data

Tidligere år har den yngste aldersgruppen, under 30 år, vært mest positiv til utbygging av vindkraft på land, etterfulgt av aldersgruppen 30-44 år. De to eldste aldersgruppene har vært mest negative, og i 2021 svarte nesten 50 % i disse aldersgruppene at påstanden om at Norge bør bygge ut vindkraft på land ikke stemte (mot ca. 30 % som svarte at det stemte i disse aldersgruppene).

En stor andel i alle aldersgrupper svarer imidlertid at de er usikre eller ambivalente, men en større andel i de unge aldersgruppene svarer "vet ikke". 

Andelen unge som støtter påstanden om vindkraftutbygging er større en andelen som ikke støtter den over alle år. I de eldre aldersgruppene har støtten økt noe over tid: Fra 2021 til 2023 har støtten økt fra 29 % til 41 % for aldersgruppen 45-59 år, og økt fra 28 % til 49 % for aldersgruppen over 60 år. 

Sentralitet

Last ned data

Støtten til økt vindkraftproduksjon er høyere i de mest sentrale kommunene enn i de minst sentrale. I de mest sentrale kommunene mener halvparten at Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land (stemmer ganske eller svært godt), mens andelen er 36 % blant respondentene i de minst sentrale kommunene.

Vi finner også forskjell mellom respondentene i Oslo og Rogaland (Oslo mer positive enn de i Rogaland).