Avgift på rødt kjøtt

Bør kjøttprisene økes?

Bilde mangler beskrivelse

Utvikling over tid

Last ned data

En stor andel av befolkningen er motstandere av økte kjøttpriser. Andelen som ikke støtter (stemmer ganske eller svært dårlig) påstanden om at kjøttprisene bør økes - særlig for de produktene som gir høyest klimautslipp har økt fra 44 % i 2018, og med unntak av 2022, ligget på nesten 50 %. 

Samtidig har andelen som støtter utsagnet (stemmer ganske eller svært godt) gått noe ned. I 2018 svarte 26 % at de støttet økte kjøttpriser, og i 2023 oppga 24 % støtte. Andelen som svarer "verken eller" ligger også stabilt på rundt 20% alle år, og rundt 5 % svarer "vet ikke" hvert år. 

Kjønn

Last ned data

Andelen menn som ikke støtter utsagnet er høyere enn andelen kvinner, over alle år. I 2023 er andelen menn som oppgir at utsagnet stemmer svært dårlig 39 %, mens tilsvarende andel blant kvinnene er 23 %. 

Alder

Last ned data

I den yngste aldersgruppen (under 30 år) var et flertall positive til å øke kjøttprisene i 2021 (43 % støttet påstanden mot 27 % som var imot), men støtten har gått ned over tid. I 2023 er 34 % av de under 30 positive til en slik prisøkning, mens andelen som er imot har økt til 37%. Andelen ambivalente eller som har svart "vet ikke" har holdt seg stabil over årene. 

I de andre aldersgruppene, særlig de to eldste, er flertallet negative til en slik prisøkning. For de to eldste aldersgruppene var motstanden på 60 % og 57 % i 2021. I 2023 har derimot motstanden falt noe både i gruppen mellom 45 og 59 år (fra 60 til 57 %) og i gruppen over 60 år (fra 57 til 53 %). 

Sentralitet

Last ned data

Andelen respondenter som støtter økte kjøttpriser er høyere i mer sentrale kommuner, enn i de minst sentrale. Blant respondentene i de minst sentrale kommunene (sentralitetsklasse 6) oppgir 71 % at de støtter utsagnet om økte kjøttpriser, mens den samme andelen i de mest sentrale kommunene (sentralitetsklasse 1) er 37 %. 

Videre er respondenter i fylkene Rogaland, Møre og Romsdal, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark og Agder mer negative enn Oslo til prisøkning. Kommuner i sentralitetsklasse 1 er samtidig signifikant mer positive enn de minst sentrale kommunene.