Bord og benk med masse snø på

FOR AT INVESTORER OG NÆRINGSLIV BEDRE SKAL FORSTÅ RISIKOEN KNYTTET TIL DE FYSISKE KONSEKVENSENSE AV KLIMAENDRINGENE - SOM FOR EKSEMPEL EKSTREME MENGDER SNØ- ER DET BEHOV FOR ØKT SAMARBEID OG KONTAKT MELLOM KLIMAFORSKERE OG INVESTORER. FOTO: MARI AFTRET MØRTVEDT

Hvordan sikre verdier mot ekstreme værhendelser?

Næringsvirksomhet blir i økende grad påvirket av ekstremvær, men det er ikke bare hetebølger og flom som utgjør en økonomisk risiko. Snø og kulde kan også ha konsekvenser som investorer bør være forberedt på.

Klimaendringene kan føre til at snøsesongen i Norge og andre steder blir kortere. Men mens det kan bli vanligere med snøfrie år i lavlandet og ved kysten, kan nedbørsrike områder i fjellet få mer snø. I januar opplevde deler av USA ekstremkulde, og store mengder snø lammet deler av Sentral-Europa og Alpene.

― Global oppvarming fører til mer nedbør, særlig på nordlige breddegrader. Dette faller som snø i områder med temperaturer under null grader i vinterhalvåret, for eksempel i fjellene, sier forskningsleder Jana Sillmann ved CICERO Senter for klimaforskning.  

Økonomiske konsekvenser av store snømengder

Snømengdene tidligere i vinter førte blant annet til at skisteder i Østerrike og Tyskland måtte stenge, at landsbyer ble avskåret fra omverdenen og til at kollektivtransporten ble satt ut av spill.

― For mye snø får ofte konsekvenser for veitrafikken. Det kan bli forsinkelser, folk kommer seg ikke på jobb og forsyningskjeder blir forstyrret. Når turiststeder må stenges og bygninger blir skadd fordi de overlesses med snø, så har det også økonomiske konsekvenser for industri og næringsliv, forklarer Sillmann.

Ifølge klimaforskerne vil vi i fremtiden oppleve hyppigere og kraftigere ekstremvær slik som ekstremnedbør, flom, tørke og hetebølger, eller store snøfall enkelte steder . Dette har økonomiske konsekvenser, men finanssektoren mangler i dag gode verktøy og metoder for å vurdere hvordan de fysiske klimaendringene kan påvirke verdiene deres i ulike sektorer og geografiske områder.

Verktøy for å vurdere fysisk klimarisiko

Det europeiske forskningsprosjektet ClimINVEST, som er ledet av CICERO, ser på hvordan klimaforskning kan hjelpe investorer til bedre å forstå fysisk klimarisiko.

― Vi ønsker å bidra til å gjøre klimaforskningen mer forståelig for finanssektoren slik at investorer kan ta bedre og mer informerte investeringsbeslutninger, forklarer forskningsleder Christa Clapp ved CICERO, som er prosjektleder for ClimINVEST.

Dialog mellom investorer og klimaforskere, og felles utvikling av skreddersydd informasjon og verktøy for vurdering av klimarisiko er sentrale deler av prosjektet. Prosjektet har i tillegg til CICERO partnere fra Frankrike og Nederland. ClimINVEST samler ekspertise på konsekvenser av klimaendringer og utvikling av tilpassede klimatjenester og verktøy.

― Klimaendringene utgjør også en mulighet for økonomisk gevinst, for eksempel ved investering i lavutslippsteknologier. Disse mulighetene vil det bli enklere for finanssektoren å vurdere hvis de har bedre forståelse for klimarisiko og for hvordan risikoen rammer verdiene deres, sier Sillmann.

Kartlegger finanssektorens behov

For å kunne utvikle gode verktøy, er det viktig å forstå finanssektorens behov og hva slags kunnskap og informasjon om fysiske konsekvenser av klimaendringene som investorer etterspør. Basert på intervjuer og spørreskjemaer med ulike typer investorer i Norge, Nederland og Frankrike, har prosjektet sammenstilt hva finanssektorens trenger for bedre å kunne forstå klimarisiko.

Resultatene fra dette arbeidet vil presenteres i en rapport i slutten av februar. Rapporten vil bli publiseret på ClimINVESTs nettsider. Der finnes også mer informasjon om prosjektet.

ClimINVEST er en del av the European Research Area for Climate Services (ERA4CS), et ERA-NET initiert av det felleseuropeiske forskningsinitiativet JPI Climate. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, det franske nasjonale forskningsrådet (ANR) og det nederlandske forskningsrådet (NWO), samt fra fra EU.