kvinne løpfter hånda mot en varmepumpe

Foto: Getty Images

Hva vet folk om det å være plusskunde og er de villige til å betale?

Våren 2016 ble det gjennomført en representativ spørreundersøkelse blant norske husholdningskunder for å undersøke folks holdninger og oppfatninger om det å potensielt skulle bli en plusskunde. Undersøkelsen var web-basert og ble gjennomført av TNS Gallup

Publiseringsdato
23.5.2018

- Totalt 1102 husholdningskunder besvarte undersøkelsen. I tillegg til holdninger og oppfatninger, ble det også undersøkt hvor mange husholdninger som faktisk var plusskunder på dette tidspunktet, og vi kartla folks betalingsvilje for å investere i et solcellepanel. De viktigste funnene fra spørreundersøkelsen er oppsummert nedenfor, sier Hanne Sæle, forsker ved SINTEF og deltaker i prosjektet.

Oppfatning av elektrisitet

56,1% av respondentene sier de er ganske eller svært mye opptatt av eget strømforbruk. Kun 13,3% sier de er svært lite opptatt av eget strømforbruk.

- De som har svart på undersøkelsen forstår hvor elektrisiteten kommer fra. To av tre (65,2%) respondenter indikerer at vannkraft representerer 70-100% av strømproduksjonen i Norge, hvorav en av fire (25%) mener vannkraft utgjør 90-100% av strømproduksjonen i Norge, sier Sæle.

Respondentene har god forståelse av eget strømforbruk. Eksempelvis er det over 57% av respondentene som mener romoppvarming utgjør 50-100% av strømforbruket, noe som stemmer bra overens med tidligere måleprosjekter (REMODECE[1]).

Plusskunder: Bakgrunn og interesse

Det er liten interesse for solcellesystemer blant respondentene. Som forventet, rapporterer de fleste at de ikke har eget solcelleanlegg (99,7%). Kun 0.3% av respondentene har indikert at de er en plusskunde og mater strøm tilbake på strømnettet.

- Blant den store gruppen uten paneler, har tre av fire (74,4%) ikke vurdert å installere solcelleanlegg. Kun 11% indikerer at de har vurdert å installere et solcelleanlegg, sier Sæle.

Respondentene oppgir mange grunner til sin begrensede interesse for å investere i et solcelleanlegg. De tre mest vanlige årsakene er at det er for kostbart (34,6%), at de er fornøyde med dagens system (28,5%) og de kjenner ikke til muligheten med solcelleanlegg (25,5%).

Solcelleanlegg: Betalingsvilje

I spørreundersøkelsen ble husholdningene spurt om deres betalingsvilje for et solcelleanlegg. Gruppen ble delt i tre grupper, med forespørsel om de vil betale 20.000 kr, 40.000 kr eller 60.000 kr for et solcelleanlegg. Til 20.000 kr var det 45,7% av respondentene som sa de var villige til å kjøpe et solcelleanlegg.

- Andelen som responderte positivt ble redusert til 30,5% ved 40.000 kr og 25,7% ved 60.000 kr. I gjennomsnitt var husholdningene villige til å betale 9.180 kr for installasjon av et solcelleanlegg, sier Sæle.

De viktigste grunnene for at husholdningene ønsker å investere i solcelleanlegg, er redusering av fremtidige strømutgifter (68%) og bidra til et bedre miljø (57,7%). Andre grunner som ble oppgitt er interesse for teknologien (22,8%), at de ønsker større uavhengighet fra sentrale strømleverandører (22,1%) og bidra til at solcellemarkedet vokser (19,1%).

De viktigste grunnene for at husholdningene ikke vil investere i et solcelleanlegg, er usikkerhet med hensyn til om boligen egner seg for slik installasjon (39,7%), usikkerhet rundt værforholdene i Norge og om disse er egnet for egen strømproduksjon (33,2%), at de er usikre på om teknologien vil fungere tilfredsstillende (28,8%) og usikkerhet rundt rammebetingelsene for plusskunder fremover (reguleringer, støtteordninger, priser) (22%).

Respondenter som ikke visste om de ønsket å betale for et solcelleanlegg til de angitte prisene ga tilsvarende begrunnelser.

Solcelleanlegg: Vurderinger og erfaringer

119 (dvs. 11%) av respondentene indikerte at de vurderer å installere et solcelleanlegg. Blant disse husholdningene var det en stor andel (65,5%) som hadde fått kunnskap om muligheten gjennom egne undersøkelser. Kun 16.8% av denne gruppen (20 av 119) sa de har lært om muligheten gjennom reklame.

- Denne gruppen oppgir flere grunner til å ville installere solcelleanlegg. Den mest vanlige begrunnelsen er å spare penger på fremtidige strømutgifter, og det var 85,7% som svarte at dette hadde ganske og svært stor betydning, sier Sæle.

Andre grunner for å investere i solcelleanlegg var å bidra til et bedre miljø (84,05%), bidra til vekst i markedet for solceller (64,7%), ønske om erfaring med bruk av teknologien (54,6%), ønske om uavhengighet fra det sentrale strømnettet (53,8%) og interesse for teknologien (53,7%).

Det er kun 3 (0,3%) blant alle respondentene som har solcelleanlegg. Disse kundene har lært om solcelleanlegg gjennom annonser (2), blitt oppsøkt av solcelleleverandør (1), gjort egne undersøkelser (1) og en oppgir "Annet" som kilde for læring. Alle respondentene som har solcelleanlegg sier at det å bidra til et bedre miljø var en grunn for investeringen. To av tre sier at de ønsket å redusere fremtidige strømutgifter, og det er en som sier at viktige grunner var å bli mer uavhengig av sentrale strømleverandører og bidra til at solcellemarkedet vokser.

Solcelleanlegg: Kompetanse

Ifølge resultatene fra spørreundersøkelsen har folk begrenset kompetanse om solcelleanlegg.

- Resultatet viser at respondentene har ganske eller svært dårlig kompetanse for både Myndighetenes rammebetingelser for strømproduksjon i privathusholdninger (75%), Investeringens økonomiske lønnsomhet (65%), Strømproduksjonens fordeling over døgnet (60,7%), Anleggets levetid (70,1%), Driftssikkerhet (65,6%), sier Sæle.

Referanser

  • [1] REMODECE – Residential Monitoring to Decrease Energy Use and Carbon Emission in Europe. IEE-prosjekt, januar 2006-September 2008. (Kontrakt: EIE/05/124/S12.419657)

Andre kilder

  • ​https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1472540