Rammeavtale: Teknisk beregningsutvalg for klima

CICERO har sammen med Menon Economcs, Ruralis og NIBIO inngått en rammeavtale for faglig bistand til Teknisk beregningsutvalg for klima. Oppgaven er å bidra til ny kunnskap og nye metoder for tiltaks- og virkemiddelanalyser på klimaområdet.

Bilde mangler beskrivelse

Foto: iStock

Prosjektfakta

Hva er Teknisk beregningsutvalg for klima? 
Et utvalg som skal foreslå hvordan man kan beregne klimaeffekt av statsbudsjettet, og gi råd om hvordan eksisterende analysemetoder kan forbedres.

Rammeavtalen ledes av Menon Economics, og varer fra oktober 2021 til desember 2023.

CICERO har bidratt i flere rapporter til utvalget, og gir også løpende bistand til utvalgets sekretariat.

Noen av rapportene vi har bidratt på:

Metode for å kategorisere statsbudsjettets poster etter klimagassutslipp

Kartlegging av klimaråd

Organisering av klimaanalysearbeidet i Norge

Virkemiddelvurderinger i utslippsframskrivninger

 

Se mer av utvalgets arbeid: TBUklima