Primary Industries and Transformational Change

De siste rapportene fra FNs klimapanel viser tydelig at den framtidige risikoen forbundet med klimaendringer vil kreve en samfunnsomstilling. Omstillingen må skje i tillegg til klimatilpasning og utslippsreduksjoner

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.4.2014 - 31.3.2018 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Norges forskningsråd

I dette prosjektet forsker vi på institusjoner, samstyring, verdier og normer som er viktige rammebetingelser for at klimaomstilling skal kunne skje. Prosjektet bygger på tidligere studier som viser at klimaendringer får konsekvenser for primærnæringene, som fiskeri, havbruk, landbruk og reindrift. 

I tillegg er disse næringene følsomme for nasjonal klimapolitikk og utslippsreduserende tiltak. I noen tilfeller har denne type tiltak uforutsette konsekvenser for primærnæringene. 

Forskning viser at det er en økende avstand mellom mengden klimakunnskap og evne eller vilje til handling i samfunnet; paradokset er at vi vet mer, men gjør mindre. Mange studier peker på at manglende handlekraftskyldes manglende politikk og ikke nødvendigvis for lite kunnskap. 

Risikoen folk opplever med tanke på klimaendringer vil spille en rolle for hvordan klimapolitikk aksepteres og for hvordan individer er villige til å endre egen adferd. 

Dette prosjektet kobler sammen risikoforståelse, oppfatning av og behovet for å handle i møte med klimaendringer (enten det er snakk om klimatilpasning eller utslippsreduksjoner), og ser på i hvilken grad vitenskapelig kunnskap vurderes som relevant og legitim. Prosjektet vil også se på hvilken rolle normer, verdier og næringsaktiviteter har i å forme hvordan vi takler klimarisiko, samt hvordan dette vil påvirke en eventuell klimaomstilling. Prosjektet ser på samspillet mellom lokalt og nasjonalt nivå og på tvers av interesseorganisasjoner som Norges Fiskarlag og Bondelaget. Geografisk hovedfokus er Nord-Norge, men med caser i Finland og på Vestlandet.

Finansiert av KLIMAFORSK, Norges forskningsråd
Prosjektperiode 01.04 2014 – 31.03.2018