Fritidsreiser med fly

På grunn av Covid19-tiltak har flyreisene variert mye i perioden vi har samlet tall. Her har vi oppsummert noen resultater fra data over årene, og til slutt en oversikt over om folk er villig til å redusere antall flyreiser for å redusere klimabelastningen. 

Bilde mangler beskrivelse

Fritidsreiser til Europa med fly 

Vi har spurt om respondentenes reiser året forut, det vil si at vi i 2018 fikk informasjon om reiser i 2017, i 2019 fikk vi tall for 2018, og så videre. De som svarte at de hadde reist til ulike destinasjoner (Europa, Skandinavia, resten av verden) fikk videre spørsmål om hvilke transportmidler de hadde reist med og hvor mange ganger. 

Før Covid-19 pandemien var andelen som reiste til Europa (utenfor Skandinavia og uansett transportmiddel og antall ganger) nokså stabile, og rundt 50 % av utvalget hadde hvert år reist til Europa (51 % i 2017 og 2019, 49 % i 2018). I 2020 falt andelen som hadde reist til Europa til 9 %. Dette tok seg noe opp igjen etter pandemien, til 14 % i 2021 og 38 % i 2022. Andelen som reiser er ikke på nivået før pandemien, men folk reiser mer og mer igjen. 

tabell3.png
Tabell 1: Dro du i fjor på ferie/fritidsreise innenfor noen av disse områdene? Årstall = årstallet for datainnsamling (N (2018) = 4081, N (2019) = 4057, N (2020) = 4031, N (2021) = 4897, N (2022) = 3982, N (2023) = 4137). 

Når det gjelder reisemåter til destinasjoner i Europa (utenfor Skandinavia) er fly den mest brukte reisemåten. Andelen som benyttet fly gikk noe ned under pandemien (i 2021 oppga 9 % at de hadde gjort slike reiser i 2020). Det er altså tendens til at en større andel av de som har reist til Europa har benyttet andre reisemåter enn fly etter pandemien. Før pandemien var det rundt 5 % av de som hadde reist til Europa året før som ikke hadde tatt fly.  Andelen økte til 10 % for reiser gjort i 2020, 13 % i 2021 og gikk noe ned i 2022 (til 8 %). 

tabell4-flyreiser.png
Tabell 2: Omtrent hvor mange av disse reisene gjorde du med fly? Årstall = årstallet for datainnsamling. (N (2018) = 2072, N (2019) = 1997, N (2020) = 2031, N (2021) = 416, N (2022) = 555, N (2023) = 1571) 

I en mer grundig analyse av data fra denne undersøkelsen har vi analysert betydningen av ulike normer for fritidsreiser til Europa over tid. Vi inkluderte folks normer, oppfatninger og andre faktorer som kan ha betydning for frekvensen av slike flyreiser i 2019 og 2020, for de samme respondentene begge år (N = 1400). Europa er valgt fordi det er flest fritidsreiser dit og destinasjoner i Europa kan nåes uten fly, riktignok stort sett, og med ulik tilgjengelighet. Når det gjelder klimaoppfatninger har generell klimabekymring ikke betydning, men vi finner en svak indirekte negativ effekt av såkalt internalisert norm om eget ansvar for å kutte utslipp på flyreiser. Vi finner også en positiv sammenheng mellom uttrykt ansvar for å reise klimavennlig og kollektiv reisemåte til Europa (vi vet ikke om disse reisene kommer i tillegg til flyreisene eller om de erstatter slike enda). Ellers viser resultatene at slike fritidsreiser med fly er en del av en livsstil, støttet av sosiale normer (omgangskrets som reiser slik) og vaner, blant annet. Se mer detaljer her

Vil du redusere antall flyreiser? 

Utvikling over tid

Last ned data

Andelen som er negative til å redusere antall flyreiser ligger på godt over 50 % alle år, men har variert noe gjennom årene med pandemi. I 2023 oppgir 60 % at de er negative til dette, som er likt nivået i 2019. Tilsvarende er andelen positive til dette på 29 %, som også var tallet i 2019. 

Kjønn

Alder

Sentralitet