Vestlands klimagassutslepp mot 2030. Referansebane og tiltakspakker

Oppdrag for Vestland fylkeskommune. 

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.9.2021 - 31.3.2022 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Vestland fylkeskommune

CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidet en beregningsmodell og et sett med framskrivinger for klimagassutslipp i Vestland fylke fram til 2030. Framskrivingene omfatter en referansebane og anslått effekt av en rekke ulike utslippsreduserende tiltak. Framskrivingene kan brukes til å illustrere hvordan klimagassutslippene i Vestland kan tenkes å utvikle seg under ulike forutsetninger, og hvilken type innsats som kreves for å oppnå Vestlands mål om netto nullutslipp i 2030. Referansebanen anslår hvordan utslippene kan utvikle seg uten nye utslippsreduserende tiltak eller virkemiddel utover nåværende vedtatt politikk, og danner et grunnlag for å måle effekten av tiltak. Tiltaksberegningene er satt sammen i tre ulike tiltakspakker, som både er tematisk gruppert og samtidig speiler både økende tiltakseffekt og stigende ambisjonsnivå: 1) Klimaplan for 2021-2030, 2) Moderate tiltak ut over Klimaplanen og 3) Radikale tiltak.

Les rapporten fra prosjektet her