Forskningsartikler i UPSCALE

Her finner du alle forskningsartiklene som er publisert i UPSCALE 

Sustainable sharing in local communities:Exploring the role of Social Capital Local Environment

Det finnes mange former for deling i lokalsamfunn som kan bidra til å redusere overforbruk og dempe den kontinuerlige veksten av klimautslipp. I det siste har tradisjonelle former for lokal deling blitt supplert med internettbaserte peer-to-peer-delingsapplikasjoner.

Denne artikkelen bruker et sosial kapitalperspektiv for å utforske det relasjonelle grunnlaget for ulike former for deling i lokalsamfunn, og for å informere om en diskusjon om hvordan lokal deling kan skaleres opp. Basert på en undersøkelse blant innbyggere i fire kommuner i Norge, utforskes fire sentrale former for deling, inkludert p2p-deling, delingsordninger organisert i samfunnet, deling av tid gjennom frivillig arbeid og uformell deling mellom venner, familie og naboer.

Resultatene indikerer at brobygging av sosial kapital er spesielt viktig for alle delingsaktiviteter, og at tidsdeling er sterkest opprettholdt av sosial kapital. I tillegg til sosiale kapitaldimensjoner, bidrar miljømotiver også til folks engasjement i lokal deling ansikt til ansikt. p2p-deling er imidlertid i mye mindre grad knyttet til sosial kapital og miljømotiver.

Les hele artikkelen her

Sharing for health, inclusion, and sustainability: The co-production of outdoor equipment lending in Norway Urban Planning

Denne studien analyserer fremme av folkehelse, sosial inkludering og miljømessig bærekraft i to norske byer gjennom samproduksjon av utlån av utendørsutstyr. Bygger på banebrytende innsikt fra Elinor Ostrom, undersøker vi hvordan samproduksjon av utstyrsutlånsinitiativer kan bygge bro over skillet mellom regjeringen, sivilsamfunnet og markedet.

Å engasjere innbyggerne i friluftsliv for å fremme folkehelse, sosial inkludering og bærekraft er et politisk satsingsområde i Norge, men aktivitetene krever ofte tilgang på dyrt utstyr. Siden 1990-tallet har mange norske kommuner organisert utlån for friluftsutstyr, ofte avhengig av frivillig arbeid. Fremveksten av BUA, en landsomfattende NGO som tar sikte på å engasjere barn og unge i friluftsliv, la til målet om miljømessig bærekraft som grunnlag for utlån av utstyr. I tillegg ble det en katalysator for artikulering av et mangfoldig utvalg av partnerskap for samproduksjon av utstyrsutlån som en offentlig tjeneste.

Denne studien bygger på feltarbeid og dybdeintervjuer med brukere, ansatte, frivillige og institusjonelle samarbeidspartnere ved to utlånssteder, i Kolbotn og Tromsø, i Sørøst- og Nord-Norge. Vi fokuserer på samproduksjon av BUA som en offentlig tjeneste og diskuterer hvordan samspillet mellom ulike aktører fører til oppnåelse av samfunns- og miljømål, og deretter hvordan utstyrsutlånstiltak kan legge til rette for samarbeidspraksis for forbruk med potensial til å redusere forbruket.

Les hele artikkelen her

The Sustainable Library: A retrospective case study of a public library sharing initiative

Delingsinitiativer, tingsamlinger eller tingbibliotek har blitt utviklingstrekk i folkebibliotekene de siste årene. Denne artikkelen rapporterer om en retrospektiv casestudie av The Sustainable Library, et nå avsluttet dansk delingsinitiativ fra 2016 til 2022.

Som et tidlig eksempel på et initiativ for deling av offentlige biblioteker, er The Sustainable Library et unikt tilfelle. Dessuten gjør dets eksplisitte fokus på bærekraft og delingsøkonomi det til et tidlig eksempel på bærekraftig bibliotekarskap. Studien gir empirisk innsikt i livssyklusen til delingsinitiativet og dets ulike faser.

Undersøker saken fra dens organisatoriske kontekst, spør studien hvordan og hvorfor delingsinitiativet ble utviklet, hva var dets forutsetninger og drivere, og hvilke barrierer som ble opplevd underveis. Til slutt gir studien rom for etterpåklokskapsrefleksjoner rundt folkebibliotekenes rolle og ansvar og deleinitiativer i bærekraftagendaen.

Les hele artikkelen her 

Libraries, sustainability and sustainable development: a review of the research literature

Hensikten med denne litteraturgjennomgangen er å gi en oversikt over og innsikt i en utvalgt bibliografi over 102 forskningspublikasjoner om biblioteker – av alle typer – bærekraft og bærekraftig utvikling, inkludert FNs bærekraftsmål.

Les hele gjennomgangen her