Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

CICERO og Vestlandsforskning fikk i oppdrag fra Miljødirektoratet å skrive en rapport som sammenfatter ny kunnskap om konsekvenser av klimaendringer for Norge frem til 2100.

 

måling av klima

måling av klima

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.6.2018 - 31.12.2018 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Miljødirektoratet

Vi vil sammenstille og analysere hva litteraturen sier om hvordan Norge kan bli påvirket av klimaendringene, mulige konsekvenser (fysiske, samfunnsøkonomiske og økonomiske i videre forstand), hvordan forvaltningen og andre aktører jobber med tilpasning, tilpasningskapasitet og status i tilpasningsarbeidet. Dette arbeidet blir et grunnlagsdokument for forvaltningen, slik at det kan gjennomføres en helhetlig og systematisk vurdering av Norges sårbarhet for klimaendringer for første gang siden 2010. Arbeidet vil også bidra til grunnlaget for klimarisikoutvalget.

Forskerne vil gjennomgå og sammenfatte eksisterende kunnskap, forskning og utredninger, men vil ikke gjøre ny forskning i dette prosjektet. Vi vil involvere forvaltning og andre interessenter på klimatilpasning gjennom flere workshoper. Hovedfunnene vil visualiseres gjennom bruk av CICEROs Shades of Risk-metodikk og i tillegg diskuteres ved å gjøre rede for usikkerheter og type usikkerheter.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet og planlagt fullført høsten 2018. Vestlandsforskning er underleverandør i prosjektet og vil jobbe spesielt med klimatilpasning.

Les hele rapporten her