Hva betyr Parisavtalen for Østfold? – En beskrivende analyse

Oppdrag for Østfold fylkeskommune.

Prosjektfakta

Start og sluttdato
1.4.2019 - 30.6.2019 (prosjektet er avsluttet)
Finansiering
Klima Østfold

CICERO analyserte hva Parisavtalen kan bety for klimagassutslippene i Østfoldregionen og Østfolds kommuner. Et av hovedpunktene er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2°C over førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C over førindustrielt nivå. Et annet mål er at i andre halvpart av århundret skal det være en balanse i utslippene, noe vi beskriver som netto null utslipp. Vi har valgt å bruke resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5°C til å tallfeste framtidige utslipp i Østfold og Østfolds kommuner. Gitt noen antagelser går vi fra det globale til det lokale, eller fra Paris til Østfolds kommuner. I rapporten presenterer vi en analyse av klimagassutslipp som forekommer i Østfold (direkte utslipp), med utgangspunkt i den statistikken Miljødirektoratet publiserte i 2018. Parisavtalen og spesialrapporten sier ingenting spesifikt om hvordan de globale målene skal brytes ned på regionale og lokale nivåer. Likevel er det en del overordnede målsetninger, trender og tiltak som er relevante for Østfold. CICERO utførte et oppfølgingsoppdrag i 2019, for å oppdatere analysen med ny utslippsstatistikk fra Miljødirektoratet.

Les hele rapporten her