Arbeidsgrupper

Prosjektet er organisert i ni ulike grupper, eller arbeidspakker.

1. Det analytiske rammeverket skal ligge til grunn for analysene i prosjektet. Herunder ligger valg av metoder og tilnærminger, antakelser om fremtiden og den teknologiske utviklingen.

2. Hvilke konsekvenser har EUs klimapolitikk på den norske politikken? EUs klima- og energimål for 2030 og 2050 er viktig for norske beslutningstakere. Vi vil analysere hvordan EUs reguleringer og lover utvikler seg og påvirker norske forhold.

3. Vil finne svar på hvordan Norge kan oppnå en bærekraftig havvind-strategi. Kan man legge til rette for flytende havvind for å bidra til å løse den globale klimaendringskrisen og samtidig ivareta ulike hensyn som arealbruk og naturhensyn i havet? Vi vil se nærmere på hvordan havvind reguleres for å oppfylle kriteriene for bærekraftig utvikling. Er det når man balanserer ulike mål for bærekraftig utvikling eller skaper synergier mellom dem?

4. Nye, bærekraftige transportløsninger. Hvilke faktorer kan forklare aksept og motstand knyttet til innføring av nye typer transportløsninger? Vi har sett flere teknologiske nyvinninger de siste årene, som selvkjørende biler, el-ferger osv, med store muligheter for å redusere utslipp. Bilkollektiver og bil-leie fremfor å eie har også skutt fart. Vi trenger bedre kjennskap til brukermønstre og sosiale faktorer knyttet til nye former for transport- og mobilitetsløsninger.

5. Fleksiblitet og nett. I fossilfrie energisystemer er det behov for mer fleksibilitet som kan bidra til å balansere produksjon og forbruk. Hvordan vil aksept og motstand til ulike fleksibilitetsalternativer påvirke utviklingen av elektrisitetssektoren i Norge og Norden? Og hva er de økonomiske konsekvensene av å velge fleksibilitetsløsninger som er mer kostbare, men har større aksept?

6. Virkemiddelpakker. Hvordan kan pakker av ulike virkemidler og tiltak settes sammen for å best balansere mellom ambisjoner og gjennomførbarhet? Dette skal vi studere gjennom et labeksperiment og et valgeksperiment der deltakerne gjør avveiinger mellom effektivitet og aksept.

7. Syntese. Vi trekker lærdommer på tvers av de andre arbeidspakkene og bruker en energiøkonomisk modell til å analysere økonomiske og miljømessige konsekvenser av ulike tiltak og virkemidler.

8. Organisering av prosjektet. Budsjett, rapportering og oppfølging med institutter og koordinering av de ulike arbeidspakkene.

9. Kommunikasjon og formidling. I ENABLE har vi høye ambisjoner om god kommunikasjon mellom partnerne i prosjektet, så vel som ekstern formidling vedr. publikasjoner, arrangementer og mediesaker underveis. Det meste blir tilgjengelig på denne nettsiden.

 

I prosjektet medvirker også forskere fra andre institiutter: Frode Alfsnes (NMBU), Eirik Jåstad(NMBU), Jon Birger Skjærseth (FNI) og Knut Einar Rosendahl (NMBU).

Prosjektet ENABLE er finansiert av Norges forskningsråd og brukerpartnerne.