CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
foto: foter.com

foto: foter.com

Vil vi ha sol?

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 23.05.2018

Strøm fra folket peker på at veksten i plusskunder i det norske markedet i første rekke vil kunne komme som et resultat av markedskrefter hvor husholdningenes egen motivasjon for å skaffe seg solceller vil være sentralt sammen med videre teknologisk utvikling med for eksempel solceller integrert i bygningskonstruksjoner.

- Det er liten grunn til å tro at større nasjonale støtteordninger vil innføres i Norge siden strømproduksjonen i alt vesentlige er fornybar allerede, og det ikke er et sterkt politisk press for å øke antall plusskunder. Det er heller ikke grunn til å tro at lokale støtteordninger vil være omfattende, da flere av disse nå fases ut. De reguleringsmessige barrierene for plusskunder er i alt vesentlig grad fjernet ved plusskundeordningen som trådte i kraft i 2017, sier Hege Westskog, forskningleder ved CICERO og prosjektleder av Strøm fra folket.

Studien indikerer at husholdningenes egen motivasjon for å skaffe seg solceller kan være betydelig og kan bidra til en vesentlig vekst i dette markedet i årene som kommer.

Solceller er interessant for forskjellige kundegrupper: Miljøbevisste, teknologinteresserte, folk som ønsker å framstå som smarte/moderne.

hege westskog

- Dette skyldes at solceller er interessant for forskjellige kundegrupper (miljøbevisste, teknologinteresserte, folk som ønsker å framstå som smarte/moderne), og bidrar til å bygge opp under ulike identiteter. Effekt­tariffering vil også kunne bidra til at solceller blir mer interessant for husholdningene dersom de kombineres med en mer moden batteriteknologi, fortsetter hun.

Transaksjonskostnader og kunnskap om solceller vil fortsatt kunne utgjøre barrierer for vekst i antall plusskunder. Nye aktører på markedet som er totalleverandører av solceller til husholdninger (valg av system og kapasitet, installasjon, service etc) kan bidra til å redusere transaksjonskostnader og også til å øke kunnskapen om solceller. I takt med veksten i markedet vil også kunnskapen om denne teknologien kunne øke via spredning fra en husholdning til en annen.

Solceller i husholdningene vil ikke øke betydelig i det norske energisystemet i årene som kommer.

hege westskog

- På bakgrunn av dette ser vi at potensialet for en videre brukerdrevet vekst i dette markedet er til stede, men sannsynligvis ikke nok til å gjøre solproduksjon utbredt i norske hjem. Vi begrunner dette med at gruppen som her ble undersøkt gjennom kvalitative intervjuer, ikke nødvendigvis representerer den typiske husstanden, som ikke kan forventes å oppleve en tilsvarende stor sosial og symbolsk verdi av å ha solpaneler. Det er likevel grunn til å bemerke at for nye bygg vil veksten i antall bygg med solceller kunne være mye større enn for eksisterende bygg. Dette skyldes både teknologiutvikling (for eksempel ved bygningsintegrerte løsninger) og mulige skjerpede energikrav i energitekniske forskrifter, sier Westskog.

Hvorvidt solceller skal få en ytterligere økning i Norge utover den som drives av den markedsmessige og teknologiske utviklingen, synes mye opp til myndighetene.

- Hvis slik vekst kan koples til redusert press på utbygging av nye fornybare kilder, kunne det vært et realistisk mål for myndighetene å stimulere til vekst i antall plusskunder. Slik er ikke situasjonen i dag. Uten en slik strategi for økt sol med tilhørende økonomiske insentiver, er det vår vurdering at solceller i husholdningene ikke vil øke betydelig i det norske energisystemet i årene som kommer med unntak for nye bygg, sier Westskog.