CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
kullgruver og kullbruks bidrag til metan i atmosfæren er vesentlig undervurdert, skriver tore killingland i denne kommentaren. foto: alexander g @ flickr

kullgruver og kullbruks bidrag til metan i atmosfæren er vesentlig undervurdert, skriver tore killingland i denne kommentaren. foto: alexander g @ flickr

Overraskende om kull og metan

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 01.12.2016

KOMMENTAR: National Oceanic and Atmospheric Administration i USA har nylig dokumentert de ulike kildene til metanen i atmosfæren gjennom isotopmålinger over hele kloden. De har et materiale som er 100 ganger større enn tidligere arbeider.

Tore Killingland er spesialrådgiver, klima- og energipolitikk i Norsk olje og gass.

Metan er hovedbestanddelen i fossil gass og i gass fra fornybare kilder. Den er verdens nest største drivhusgass og har langt sterkere drivhuseffekt enn CO₂. Derfor er lekkasje fra bruk av metan uønsket. Dessuten utgjør metanlekkasjer en risiko for eksplosjoner særlig i lukkede rom som i kullgruver. Olje- og gassindustrien har alltid arbeidet for å redusere metanutslipp og har etablert flere globale initiativer de senere årene for å forbedre dette arbeidet ytterligere.

En fordel i dette arbeidet er at metan er en ressurs med verdi. Derfor har utslipp av metan fra olje- og gassvirksomheten blitt redusert fra 8% til 2% av utslipp pr. produsert enhet globalt de siste tretti årene. Det er verd å merke seg at utslippene er langt lavere på norsk sokkel, under 0,1 %.

Nå har en ny stor undersøkelse fra National Oceanic and Atmospheric Administration, US (NOAA) blitt presentert i magasinet Nature 6. oktober i år (se link). I arbeidet har NOAA dokumentert de ulike kildene til metanen i atmosfæren gjennom isotopmålinger over hele kloden. De har et materiale som er 100 ganger større enn tidligere arbeider.

 

Media presenterte resultatene med at nye målinger viser at utslippene fra fossilindustrien er 20 til 60% høyere enn tidligere målt. Mange twittermeldinger ga inntrykk av at det har vært en enorm økning i utslippene. Det stemmer at det har vært en viss økning, men ikke som følge av fossil energi som 20/60-tallene ovenfor kan gi inntrykk av. Tvert imot så konkluderer undersøkelsen med at de fossile ikke har skylden i økningen da disse samlet har hatt tilnærmet samme utslipp siden 2007. Artikkelen i Nature sier altså mere om forskjellen i vurderingene fra tidligere arbeider enn at metan i atmosfæren har økt.

Hva er det som har økt da?

Som figuren under viser så er det enorme metanutslipp fra naturlige (mikrobiologiske) prosesser, fra våtmarker, rismarker og avfallshauger m.m. Her må vi holde tunga rett i munnen: Disse kildene har økt de ti siste årene, men de nye målingene har nedjustert den globale andelen av disse totalt sett. De samlede utslipp av metan globalt fordeler seg slik figuren (NOAA) under viser. (1/4 av "fossil fuels" er utslipp fra geologiske prosesser):

 

 

Dersom vi går inn i figuren i Nature artikkelen under om hva deres (røde) resultater innebærer i forhold til tidligere litteratur (blå bokser) om emnet, så ser vi at summen av endringene gjør at totalen blir så godt som uendret. Figuren inkluderer ikke fossile geologiske utslipp fordi tidligere litteratur ikke har tatt med dette. Det framgår ikke om metanutslipp fra bruk av biobrensler er inkludert.

 

 

Leder av prosjektet, Stefan Schwietzke, har et konstruktivt forhold til denne omfordelingen av utslippene i et intervju med the Guardian: “Since fossil fuel methane emissions are higher than previously thought, the potential to reduce climate forcing from this specific source is also greater.

“We recognize the findings might seem counterintuitive – methane emissions from fossil fuel development have been dramatically underestimated – but they’re not directly responsible for the increase in total methane emissions observed since 2007,” kommenterte Schwietzke i deres egen pressemelding om dette. Det siste er også dokumentert gjennom andre arbeider NOAA har utført.

Kull øker mest

Selv om de totale utslipp for fossile energikilder ikke har økt siden 2007, så har rapporten også konstatert interne omfordelinger her. Siden utslippene av metan fra olje- og gassvirksomheten har blitt redusert pr. produsert enhet og siden særlig Kina har økt sin kullproduksjon mye, så slår dette ut i at kull de siste årene har passert gassen i årlige metanutslipp globalt.

Viktigere i denne sammenheng er at NOAA viser at kullgruver og bruk av kull sitt bidrag til metan i atmosfæren er vesentlig undervurdert. Figuren under viser at kullet nå er så godt som jevnbyrdig med gass. Kullets utslipp ligger nå helt i overkant av nivået i tidligere litteratur om gassens metanutslipp. Det underliggende materialet i rapporten som ikke er omtalt i Nature-artikkelen, viser at den motsatte utvikling for gass og kullutslipp vil gjøre forskjellen helt marginal fremover.

 

 

Gasskraft eller kullkraft?

Debatten om gass fra norsk sokkel er et bedre klimaalternativ enn kull dukker opp med jevne mellomrom, med henvisning til metanlekkasjer fra gassproduksjon og -transport. Siden metanen har en langt høyere klimaeffekt enn CO₂ så vil bare en metan lekkasje på 3% fra gassbruk, jevne ut at kullkraftverk slipper ut dobbelt så mye CO₂ som gasskraft.

Mange av de som har engasjert seg i denne debatten synes ikke å ha forstått at denne prosenten betyr 3% mer enn metanutslippene fra kullgruver og kullforbruk. Denne sammenligningen mellom kullkraft og gasskraftverk har blitt symbolsaken som angivelig viser at videre produksjon av gass er feilslått - særlig skifergass i USA. Problemet med å bruke denne sammenligningen for all gassbruk er at gassen brukes til så mye annet og da blir klimaregnskapet straks annerledes:

26% av gassbruken i Europa går til strømproduksjon i kraftverk (35% i USA). 42% brukes imidlertid direkte gjennom gassrør til oppvarming m.v. i boliger og næringsbygg. Denne bruken av naturgass er svært energieffektiv. Resten av gassen brukes i industrien til en rekke formål som direkte innsatsfaktor i produksjonen, i tørke og smelteprosesser, samt i oppvarmings og kjølingsprosesser.

Dersom de 42% av gassen som blir brukt direkte til energiformål i bygg skulle bli erstattet av kullkraft, så ville utslippene økt 4 ganger viser en analyse av de europeiske kraftverkene. Dette i hovedsak fordi det er svært mye energi som går tapt i kraftverkene. For at en sammenligning skal bli håndterbar så bruker vi tall for norsk gasseksport i tabellen under. Den viser utslipp fra gassbruken til henholdsvis strøm og direkte oppvarming og tilsvarende utslippene fra kull om denne skulle ha erstattet gassen.

Problemstilling

Andel av EUs totalbruk gass Utslipp fra gass i mil. tonn CO₂ Utslipp fra kull i mil. tonn CO₂ Differanse i mil. tonn CO₂
Gasskraft 26% 63 126 63
Gass til varme 42% 102 408 306

I tillegg har gassen en rekke samspillseffekter med fornybar som gjør at de er gode partnere. Se undefined til Norsk Klimastiftelse.