CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
økt konsentrasjon av klimagasser ser ut til å gi våtere klima enkelte steder i afrika. foto: Dianne Lacourciere / flickr

økt konsentrasjon av klimagasser ser ut til å gi våtere klima enkelte steder i afrika. foto: Dianne Lacourciere / flickr

Lysere utsikter for nedbørfattige i Afrika?

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 19.08.2015

Ikke alle klimaendringer byr på utfordringer, noen gjør faktisk livet lettere for folk. Dette kan være tilfellet for folk i Sahel i Afrika, der alvorlige tørkeperioder er blitt erstattet med et våtere klima.

Nye forskningsresultater tyder på at senere års nedbørsøkning i Sahel, området mellom Sahara og fuktige områder lenger sør, i hovedsak skyldes økt konsentrasjon av klimagasser.

Tørkeperiode i Sahel

Den viktigste nedbørsperioden i Sahel, det relativt tørre området mellom Sahara og fuktige områder lenger sør på det afrikanske kontinentet, er månedene juli til september, da Den vestafrikanske monsunen inntreffer.

I 1970- og 1980-årene ble nedbøren i disse månedene dramatisk redusert i forhold til normalen. Tørken i Sahel førte til kriser for store deler av befolkningen.

Fra midten av 1990-tallet har nedbøren økt noe, men bare med omtrent en tredjedel av det som skal til for å komme opp på nivået før tørken. Hva skyldes disse nedbørsendringene?

Mulige forklaringer

Mange studier har forsøkt å forklare hva som styrer nedbørsendringene i dette området. Flere mekanismer er blitt foreslått.

Tidlige arbeider så særlig på effekten endringer i temperaturen ved havoverflaten i Atlanterhavet og Det indiske hav kunne ha. Disse endringene kunne være naturlige variasjoner eller forårsaket av ytre påvirkning.

Noen senere arbeider, for eksempel Ackerley og medarbeidere, har konkludert med at menneskeskapte aerosoler (partikler), som har økt temperaturforskjellen mellom det nordlige og det sørlige Atlanterhavet, er den viktigste faktoren.

Økningen i klimagasser dominerer

Buwen Dong og Rowan Sutton ved University of Reading (UK) har nylig sett på hvilke mekanismer som må med i en klimamodell for å reprodusere endringene i nedbøren i månedene juli til september mellom periodene 1964-93 og 1994-2011. I tillegg til endringene i havtemperatur og aerosoler mellom de to periodene har de tatt økningen i konsentrasjonen av drivhusgasser med i beregningene.

Dersom alle tre faktorer tas med, reproduseres observasjonene av endringene mellom de to periodene bra. Dette gjelder ikke bare nedbør, men også temperaturøkning og lufttrykk. Forskerne ser også på endringene ved bare å ta med én og én av de tre faktorene.

De finner, noe overraskende, at ved bare å ta med økningen i konsentrasjonene av klimagasser, gir modellen en nedbørsøkning på nesten tre fjerdedeler av endringen beregnet med alle faktorene. Ved bare å endre overflatetemperaturen i havet, blir det liten forandring, mens endring i aerosolkonsentrasjonen spiller en noe større rolle.

Dong og Sutton konkluderer derfor med at endringer i klimagasskonsentrasjonene er den viktigste grunnen til at nedbøren har økt i Sahel etter midten av 1990-tallet.De er derfor forsiktig optimistiske med hensyn til nedbørutviklingen i Sahel. Siden vi må regne med at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren vil stige de nærmeste tiårene, er det sannsynlig at dette vil bidra til enda mer nedbør i området.

Nye forbehold

Forskerne understreker imidlertid at det vil være viktig å undersøke om andre klimamodeller gir tilsvarende resultater. Dette er også et viktig poeng i en kommentarartikkel av Giannini. Hun mener modellen som er benyttet, kan undervurdere havtemperaturens betydning. Hun påpeker også at økningen i nedbør i Sahel i senere år i stor grad skyldes mer intense, men mindre hyppige episoder, noe som kan ha uheldige virkninger.

Referanser

  • B. Dong and R. Sutton, 2015. Dominant role of greenhouse-gas forcing in the recovery of Sahel rainfall. Nature Climate Change, Volume: 5, Pages: 757–760. DOI: 10.1038/NCLIMATE2664.
  • A. Giannini, 2015. Climate change comes to the Sahel. Nature Climate Change, Volume: 5,720 – 721.
  • D. Ackerley og medarbeidere, 2011. Sensitivity of 20th Century Sahel Rainfall to Sulfate Aerosol and CO2 Forcing. J. Climate, 24, 4999 – 5014, doi: 10.1175/JCLI-D-11-00019.1