CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
koraller er følsomme for klimaendringer, men kanskje ikke så følsomme som først antatt, viser ny forsking. foto: kevin pham@flickr

koraller er følsomme for klimaendringer, men kanskje ikke så følsomme som først antatt, viser ny forsking. foto: kevin pham@flickr

Korallrev – sårbare eller motstandsdyktige?

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 24.11.2015

Enkelte koraller er mer motstandsdyktige mot havforsurning enn forskere hittil har trodd.

Koraller er i ferd med å forsvinne en del steder. En mulig årsak er havforsurning på grunn av økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. En ny undersøkelse viser imidlertid at noen koraller har betydelig evne til selv å regulere surheten ved voksestedene. Dette kan gjøre korallene mer motstandsdyktige mot forsurning enn forventet.

Havforsurning

Det er velkjent at økningen av CO2-konsentrasjonne i atmosfæren har ført til havforsurning. Surhet (eller basisitet) måles i pH-enheter som er en logaritmisk skala. Hittil har pH i havet sunket med omtrent 0,1 enheter. Ved slutten av dette århundret er det sannsynlig at pH vil ha sunket med ytterligere 0,1 til 0,4 enheter. Havet blir ikke surt, noe som ville bety pH under 7, men det vil bli mindre basisk. Endringene i surheten kan synes små, men en må huske at pH er en logaritmisk enhet, slik at en nedgang på 0,3 enheter svarer til en dobling av surheten.

Virkningen pH-endringer har på livet i havet er svært viktige. Særlig har forskere vært opptatt av hvordan koraller påvirkes. Disse har kalkskjeletter og ventes derfor å være følsomme for pH-endringer. I naturen vil korallene være utsatt for flere typer endringer, i havtemperatur og surhet, kanskje også forurensingsnivå.

Korallrevene trues ikke bare av endret surhetsgrad i havet, men av overfiske. Kilde: BBC

Tyler Cyronak og kolleger ved Southern Cross University, New South Wales, Australia fant at pH målt ved korallrev har avtatt mer enn økningen i CO2 i atmosfæren skulle tilsi. De forklarer dette med økte konsentrasjoner av næringsstoffer og organisk materiale som påvirker biokjemiske prosesser.

En studie av koraller i det store revet utenfor Australia, Great Barrier Reef, av Glenn De’ath og medarbeidere ved Australian Institute of Marine Science, Queensland viser at veksten avtok i perioden 1990 til 2005. Korrigerte verdier fra 2013 viser en reduksjon i veksten på mellom 9,0 og 11,4 prosent avhengig av metoden. De kan imidlertid ikke si noe sikkert om årsaken.

Korallene regulerer selv pH

De fleste studier av virkningen av forsurning på koraller har foregått i laboratorier, og det er en betydelig usikkerhet knyttet til om resultatene kan overføres til naturlige forhold (se Seip 2012).

I et nytt arbeid har Lucy Georgiou og kolleger ved The University of Western Australia studert hvordan en art koraller påvirkes av endret pH i vannet rundt. Forsøkene er gjort i felt ved en del av Great Barrier Reef utenfor Queensland. Det er betydelige naturlige variasjoner i pH i dette området, fra omtrent 7,7 til omtrent 8,3. I tillegg ble noen koraller utsatt for kunstig forsurning ved å blande inn forsuret sjøvann. Dette førte til pH-senkninger på fra 0,05 til 0,25 enheter. Forsøkene pågikk i seks måneder.

Korallene er i utpreget grad i stand til å regulere surheten der veksten foregår.

hans martin seip

Forskerne fant ikke noen signifikant forskjell i veksten mellom korallene utsatt for lavere pH og kontrollforsøkene. Ved en avansert teknikk der forholdet mellom isotoper (former) av boratomer i korallene ble benyttet, kunne de bestemme pH der det ble dannet nytt kalsiumkarbonatskjelett. De fant at denne verdien var høyere enn i vannet rundt og overraskende stabil; mellom 8,4 og 8,6.

Korallene er altså i utpreget grad i stand til å regulere surheten der veksten foregår. Forfatterne skriver at dette kan medføre at koraller viser større evne enn forventet til å motstå de pH-endringer i havet vi må regne med i de kommende tiår og århundrer.

Referanser