CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Klimaklubber - en nøkkel til effektivt internasjonalt samarbeid?

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 10.08.2017

Parisavtalen setter et mål om at global oppvarming skal begrenses til godt under to grader over førindustrielt nivå, og oppretter en prosess hvor land skal melde inn sine egne bidrag for å nå dette målet. Bidragene som er meldt inn i første runde er samlet sett mindre ambisiøse enn togradersmålet krever. 

En ny artikkel i British Journal of Political Science analyserer potensialet for at små grupper av land danne klubber med ambisiøse forpliktelser og tiltrekke seg flere medlemmer etter hvert. Resultatene gir et relativt optimistisk bilde av dette potensialet, gitt at én eller flere store økonomier går foran og bruker en kombinasjon av virkemidler for å tiltrekke seg andre.

Flere forskere har tatt til orde for en såkalt klubb-tilnærming til internasjonalt klimasamarbeid, som starter med en liten gruppe entusiastiske land går foran med utslippskutt og motiverer mindre entusiastiske land til også å bidra. Denne tilnærminga har tradisjonelt blitt sett på som et alternativ til globale forhandlinger under FNs klimakonvensjon, for å unngå at de minst entusiastiske landene drar ned felles ambisjonsnivå. Nå som Parisavtalen lar medlemslandene bestemme sitt eget ambisjonsnivå, kan en klubb-tilnærming også komplementere den globale avtalen, gjennom at klubber av land går foran med å melde inn økt ambisjon.

Hittil har vi ikke sett eksempler på effektive klimaklubber. Den nye artikkelen spør derfor under hvilke hypotetiske betingelser klubber ville være effektive. Spørsmålet besvares ved hjelp av en numerisk modell som simulerer interaksjonen mellom land og dermed framveksten av eventuelle klimaklubber. Modellen tar hensyn til at det er stor variasjon i lands utslipp, bruttonasjonalprodukt og sårbarhet for klimaendringer. Artikkelen presenterer resultater under en rekke forskjellige antakelser.

Hittil har vi ikke sett eksempler på effektive klimaklubber

håkon sælen

En sentral antakelse omhandler hvilke land som opptrer som entusiaster. I modellen er entusiaster villige til å kutte utslipp mer enn hva deres økonomiske egeninteresse skulle tilsi. En annen viktig antakelse angår hvilke og hvor sterke virkemidler disse entusiastene har til å motivere andre til å medvirke, gjennom å endre disse andre landenes egeninteresse. Et slikt virkemiddel er såkalte klubb-goder, det vil si goder som kun tilfaller klubbmedlemmene. Ett eksempel kan være privilegert markedsadgang for eksportvarer innad i klubben. Det andre virkemiddelet som analyseres er betingede løfter om utslippskutt, det vil si at medlemmene lover å øke sin ambisjon ytterligere dersom nye land blir medlem. Både EU og Norge har tidligere framsatt slike løfter i klimaforhandlingene.

Resultatene viser at entusiasme fra USA og EU er svært viktig for at en klubb skal vokse fram. Entusiasme fra Kina er mindre nødvendig, fordi deres relativ sterke egeninteresse for utslippsreduksjoner gjør det lettere for andre entusiaster å lokke Kina med. Små land har liten mulighet til å få i gang effektive klubber. Videre viser resultatene at globale klubber bare vokser fram under svært optimistiske antakelser om verdien på klubb-godene som kan tilbys.

Under mer moderate antakelser om verdien på klubb-goder, kan klubber bestående av flere av de største utslippslandene vokse fram. Slike goder øker derfor potensialet til klimaklubber betraktelig. Uten klubb-goder, vil klubber basert utelukkende på betingede løfter kun vokse fram i et fåtall scenarioer. Dersom betingede løfter og klubb-goder kombineres, kan derimot klubber som dekker over halvparten av globale utslipp vokse fram under en rekke antakelser.

Små land har liten mulighet til å få i gang effektive klubber.

håkon sælen

Resultatene kan forklare hvorfor eksisterende klubb-lignende initiativer ikke har vært effektive. Disse klubbene har ikke tilbudt klubb-goder eller framsatt betingede løfter. Samtidig gir artikkelen et relativt optimistisk bilde av potensialet til klimaklubber dersom én eller flere store økonomier opptrer som entusiaster og er villig til å bruke en kombinasjon av klubb-goder og betingede løfter for å motivere andre å bli medlem.

Referanser