CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Klimaet endrer livet i Nesseby

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 15.09.2008

I nordlige områder merkes klimaendringene tidlig. Unjárga gielda/Nesseby kommune i Finnmark er blant stedene der endringer i økosystemer allerede observeres og kan påvirke innbyggernes næringsgrunnlag.

Unjárga gielda/Nesseby kommune ligger innerst i Varangerfjorden i Øst-Finnmark og er en samisk kommune som har lange tradisjoner knyttet til naturbruk og flerbruksnæring. 869 innbyggere er i dag bosatt i den tospråklige kommunen, der samisk og norsk språk er likestilt. Reindrift, jordbruk og fiske utgjør fortsatt et viktig næringsgrunnlag i Nesseby kommune, sammen med blant annet servicenæringer og offentlige tjenester.
 
Et varmere klima vil kunne påvirke næringsgrunnlaget på ulike måter. Hyppige og kraftige lauvmakkangrep, sannsynligvis på grunn av et mildere klima, fører til bjørkedød. Dette kan påvirke økosystemer og i tillegg få konsekvenser for sauedrift, rypefangst og elgjakt. Også livet i havet endres ettersom nye arter kommer til. Noen av utfordringene innbyggerne møter er illustrert i denne fotoreportasjen.

Doktorgrad om sårbarhet

Stine Rybråten arbeider med en doktorgrad i sosialantropologi. I 2008 er hun på feltarbeid i Unjárga/Nesseby i Finnmark, der hun studerer samspillet mellom menneskene og naturen. Resultatene vil danne grunnlag for å vurdere hvilken betydning folks relasjon til naturen har for sårbarhet og evne til å tilpasse seg klimaendringer.
 
Doktorgradsavhandlingen vil være ferdig i 2011, og er en del av IPY-konsortiet Community Adaptation and Vulnerability in Arctic Regions (CAVIAR), der alle de åtte arktiske landene er representert.

Mer informasjon

Klimaet endrer livet i Nesseby

FISKE. Tor Oskar Mathisen og Ken Ronny Porsanger trekker torskegarn i slutten av februar. I tillegg til torskefisket danner fangst av kongekrabbe, sei, hyse og rognkjeks driftsgrunnlaget for fiskerne i kommunen. Kongekrabben har gått fra å være et enormt problem for fiskerne på nittitallet til å bli en inntektsbringende ressurs. Samtidig er man usikker på konsekvensene for økosystemet i fjorden på lengre sikt. Den stigende temperaturen har blant annet ført til at det er observert makrell i Varangerfjorden. Alle foto: Stine Rybråten

Klimaet endrer livet i Nesseby

REINDRIFT. Om lag 60 personer er direkte involvert i reindrifta i Várnjárga/Varangerhalvøya reinbeitedistrikt. Vår, sommer og høst beiter reinen på nordsiden av Varangerfjorden, mens vinterbeitet er på sørsiden av fjorden. Beiteforholdene i området har vært gode de siste årene, men dersom klimaendringene fører til hyppigere mildværsperioder vinterstid, vil dette kunne øke faren for dannelse av islag og vanskeliggjøre mattilgangen for reinen på denne tiden av året.

Klimaet endrer livet i Nesseby

VARANGERFJORDEN. Reindrift, jordbruk og fiske utgjør et viktig næringsgrunnlag i Unjárga gielda /Nesseby kommune i Øst-Finnmark.

Klimaet endrer livet i Nesseby

SNAREFANGST. Irma Tane lærer elever ved Nesseby skole å sette rypesnare. De siste årenes store angrep av lauvmakk/målerlarver, mest sannsynlig som følge av mildere klima, har ikke bare ført til dårlig kvalitet på snarematerialet i form av døde kvister uten elastisitet, men har også skapt bekymring for hvilke konsekvenser skogdøden og de påfølgende endringene i økosystemet kan få for rypebestanden.

Klimaet endrer livet i Nesseby

VILLSAU. Terje Dahl gir kraftfôr til villsauene på Áppošborri/Abelsborg. Antall vinterforede sauer i Unjárga/Nesseby er nå oppe på drøyt 1300 dyr, og de siste årene har stadig flere av gårdsbrukene i kommunen startet opp med villsauehold. De kortsiktige virkningene av lauvmakkangrepene i området ser ut til å være gunstige for sau og rein, siden økt lystilgang og gjødselen fra målerlarvene fører til frodig gressvekst. Konsekvensene av de mer langsiktige virkningene er ennå uvisse.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Magasinet Klima nummer 4, 2008