CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
kjøpe eller låne? 

kjøpe eller låne? 

Kan vi dele oss til bærekraft?

Klima - Et magasin om klimaforskning fra CICERO

Publisert 17.06.2019

Forskningsprosjektet ShareOn trekker opp foreløpig resultater og nye spørsmål i midtveisrapport.

Prosjektet har laget en midtveisrapporten som trekker fram en rekke spørsmål man må stille seg framover. Det ble også arrangert et frokostmøte rundt dette tema.

Se streamen fra møtet her:

Les hele midtveisrapporten her

Deling innebærer i utgangspunktet at ressurser - tjenester og ting - brukes av flere. Deling av goder og tjenester foregår i mange sektorer og er ikke et nytt fenomen. Det er imidlertid gjort lite forskning på hvordan deling kan bidra til en mer bærekraftig utvikling, (jfr. FNs 17 bærekraftmål) og også hva som skal til for å få deling i praksis.

Vi vet at mange ting blir lite brukt. Bilene våre står i gjennomsnitt parkert 95 prosent av tiden og elektriske verktøy bukes mindre enn 13 minutter i løpet av levetiden. Norske private fritidsboliger utnyttes også relativt lite og den gjennomsnittlige norske hytteeier lar hytta stå ledig 87% av tiden. Men studier viser også at deling kan bidra til det økte utslipp, f.eks. når bildeling velges framfor eller gir folk tilgang til bil som de ellers ikke ville hatt og dermed ikke kjørt. Deling kan også bidra til økt sosial interaksjon, utvidelse av sosiale nettverk og utgjøre en del av det folk karakteriserer som det gode liv. Slik sett kan deling i tillegg til å ha utslippsmessige fordeler også være en viktig ingrediens i utvikling av gode lokalsamfunn.

Forskningsprosjektet ShareOn har som mål å bidra til økt kunnskap om hvilke effekter delingsøkonomien kan ha både for utvikling av sosial og klimamessig bærekraft.

Prosjektet ser også på hvilke faktorer som er viktig for å få til deling og hvilke faktorer som virker begrensende. Det forventes at prosjektet skal bidra med anbefalinger til hvordan ulike delingsløsninger kan utvikles på en bærekraftig måte.

Prosjektet basers på fire case-studier av ulike former for deling, og en nasjonal spørreundersøkelse.

Casene er:

  • Bildeling i Buskerud fylkeskommune og Vestaksen Eiendom
  • Deling av hytter i DNT Ringerikes system
  • Deling av utstyr i Nedre Djupdalen Vel i Drammen
  • Andelslandbruk i Vestfold og Akershus

Disse er valgt for å kunne belyse ulike typer deling på viktige utslippsområder (transport, fritid, forbruksgoder og landbruk). Funn fra case-studiene vil sammen med den nasjonale undersøkelsen, danne grunnlaget for vår drøfting av motivasjonsfaktorer og barrierer, og om – og i så fall hvordan - småskala lokalsamfunnsdeling kan skaleres opp. Prosjektet er også opptatt av om positive effekter av delingsløsningene er avhengig av systemmessige samfunnsendringer.

Prosjektet er et samarbeidprosjekt hvor både forskningsmiljøer, offentlige aktører, næringsaktører og idedrevne (ideelle) organisasjoner deltar. Prosjektet er rettet mot å belyse deling som strategi i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Prosjektet ferdigstilles våren 2020.