Bilde mangler beskrivelse

Fredrikstad kommune tilbyr gratis passasjerferge som en del av kollektivtilbudet. Fergene binder ulike bydeler sammen, som en flytende del av gang- og sykkelnettverket. Foto: Bypakke Nedre Glomma

Verdifull fagkompetanse

– Tryggheten vi føler ved å bruke CICEROs tjenester er helt uvurderlig. Og vi har lært masse gjennom prosessen, sier klimarådgivere i Østfold.

Publiseringsdato
23.6.2023

Grete Rasmussen er klimarådgiver i Fredrikstad kommune. Allerede i 2018 bestilte de hjelp fra CICERO til en faglig utredning for å planlegge klimaarbeidet sitt.

– Vi fikk hjelp til å finne hva som var riktige mål for oss, sånn at vi som lokalsamfunn kunne jobbe for å bidra til å nå 1,5 graders målet. Det å få råd om hvor vi best kunne kutte utslipp og konkretisere overordnete mål, var veldig verdifullt, sier hun.

Engasjementet smittet over på klimakollega og avdelingsleder for natur, klima og bymiljø i nabokommunen Moss, Cecilie Kildahl.

– Målet vårt i 2018 var å få til gode tiltak, og jobbe sammen om klimaplanene. Det fikk vi CICERO til å hjelpe oss med. Vi brukte klimastatikk fra Miljødirektoratet og plasserte utslippene våre i ni kategorier, slik at vi kunne se hvor de var størst. Deretter måtte vi se hva vi konkret kunne gjøre med det, forklarer Kildahl.

15 kommuner fra Østfold har satt seg inn i utslippsregnskapet sitt og satt seg mål for å kutte der behovet er størst. Noen har stort utslipp fra landbruk, andre fra veitrafikk osv. Enkelte kommuner har satt seg strengere mål enn andre, blant annet fordi utslippskildene er ulike.

– Arbeidet vi gjorde med å sette målene våre, var en fin bevisstgjøring der vi kombinerte vitenskapelig kunnskap og etiske betraktninger. Vi fikk hjelp av CICERO til å se hva målene i Paris-avtalen betød for Østfoldregionen, sier Rasmussen. 

Nyttig kunnskapsbygging

Rockwool i Moss har de siste årene satset tungt på å kutte utslipp. Koks er byttet ut med elektrisitet og Bastø Fosen, selskapet som drifter fergene mellom Horten og Moss har elektrifisert den tredje fergen nå. Veitrafikken er fortsatt en stor utfordring som det satses videre på.

– Vi jobber tett med CICERO fremdeles. Klimaplanene varer lenge og er en stor, formell prosess. En av strategiene vi vedtok, var å lage et klimabudsjett. Da trengte vi hjelp til å beregne utslipp og lage referansebaner. Dette er veldig nyttig kunnskapsbygging for oss, og tydeliggjør i stor grad effekten av lokale tiltak, sier Kildahl.

I Fredrikstad er utfordringene klare:

– Vi greier ikke å nå målene våre uten at det skjer noe innen industri og avfallsforbrenning, som til sammen står for 50 prosent av utslippene i kommunen. Karbonfangst fra avfallsforbrennanleggene våre er en forutsetning her, sier Rasmussen. Hun er tydelig på at det må legges til rette så industrien kan avkarboniseres.

klimarådgivereØstfold.jpg
Grete Rasmussen og Cecilie Kildahl

Større forståelse for klimaarbeid

Klimarådgiverne fremhever samarbeidet mellom kommunene som avgjørende for å få til gode resultater.

– Det er så verdifullt å ha et nettverk for å heve kompetansen, og kolleger å snakke med om felles utfordringer, sier Kildahl.

Bidraget de får fra CICERO innebærer en trygghet som er viktig i arbeidet.  

– Her får vi en fagkompetanse som er helt uvurderlig. Ettersom vi ikke er eksperter selv, er det utfordrende å vurdere når vi skal anskaffe kompetansebaserte konsultoppdrag. Vi opplever CICERO som en faglig ledestjerne i arbeidet, og det gir jo stor trygghet, slår Rasmussen fast.

Kildahl slutter seg til, og fremhever at prosessen frem til resultatene er nyttig å være med på.

– Takket være tett samarbeid underveis, har vi opparbeidet oss en kompetanse for egen del som gjør at vi får en stor forståelse for klimaarbeidet kommunene skal gjøre. Transparente prosesserer gjør at vi øker kunnskapsnivået vårt. CICERO trenger tall av oss, noe som gjør at vi må dykke inn i egne data. Det har vært lærerikt og spennende å jobbe på den måten, sier hun.