Bilde mangler beskrivelse

KRAFTIGERE NEDBØR OG STORMFLO I VENTE? TINTRABRUA PÅ VOSS I HARDT VÆR. FOTO: VIDAR HERRE

Ny rapport fra FNs klimapanel

Den siste rapporten fra FNs klimapanel er klar i sitt budskap: De klimapolitiske valgene vi tar det neste tiåret er avgjørende for å hindre katastrofale følger.

FNs klimapanel lanserte mandag 28. februar andre del av sjette hovedrapport. Rapporten tar for seg virkningene av klimaendringene for mennesker og natur, og hvordan vi kan tilpasse oss. Den bygger på den forrige delrapporten om hvordan klimaet endrer seg.

Et viktig punkt i rapporten er klimatilpasning. Det handler om å forebygge og redusere de negative virkningene av klimaendringene. Økt bevissthet om klimaets virkninger og risiko har ført til at 170 land og mange byer nå inkluderer tilpasning i sin klimapolitikk. Det kommer klart frem i rapporten at klimatilpasning nytter, og at slike tiltak har redusert de negative konsekvensene flere steder. For eksempel har tiltak innenfor jordbruk, helse, matsikkerhet, levevilkår og naturmangfold gitt positive utslag.

Likevel påpeker panelet at tilpasningen må skje mye raskere i årene framover - både på utslippskutt (for å holde global oppvarming så lav som mulig), på klimatilpasning og klimarobust utvikling.

En klimarobust utvikling handler om at verden må lykkes med tre ting samtidig; begrense oppvarmingen gjennom raske kutt i utslipp og økt opptak av klimagasser, tilpasse samfunn og natur til de nye endringene og sørge for en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Vi ser allerede mer ekstremvær, flere hetebølger og tørke, samt utfordringer med matproduksjon som følge av at kloden er varmet opp én grad. Nå slår forskerne fast at sammenhengen mellom disse konsekvensene og klimaendringene, er enda tydeligere enn før. Klimaendringene blir samtidig stadig vanskeligere å håndtere, fordi forskjellige konsekvenser skjer samtidig og forsteker hverandre:

Økt havnivå, kraftigere nedbør og stormer bidrar samlet til større flomfare, og hetebølger og tørke vil sammen få konsekvenser for blant annet matproduksjon og helse.

FNs klimapanel driver ikke med egen forskning, men gjennomgår all relevant faglitteratur innen klimaforskning. De systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen.

Sjette hovedrapport fra FNs klimapanel regnes som det viktigste vitenskapelige faggrunnlaget for utformingen av internasjonal klimapolitikk. Rapporten består av tre delrapporter og en synteserapport. Neste rapport fra FNs klimapanel blir lansert 4. april, og handler om utslippsreduksjon, opptak og virkemidler.

Flere enn 700 eksperter fra 90 land – 19 fra Norge – deltar i arbeidet med sjette hovedrapport.  

Les alt om sjette hovedrapport her.

Les mer om rapporten og Klimapanelets arbeid: Miljødirektoratet.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert med vårt månedlige nyhetsbrev med de nyeste sakene fra magasinet KLIMA.

Påmelding nyhetsbrev