Bilde mangler beskrivelse

Foto: Mary Ray, Unsplash

Befolkningen er positiv til flytende vindkraftutbygging

Som en del av prosjektet ENABLE, har Sharon Nytte, Frode Alfnes og Silja Korhonen-Sande gjennomført en spørreundersøkelse om flytende vindkraftutbygging. Den viser at nordmenn er villige til å støtte utviklingen av en norsk havvindindustri.

Publiseringsdato
30.8.2022

For land som Norge med rikelig vindressurser på dype havområder kan bruk av flytende vindkraftteknologi spille en viktig rolle i den grønne energiomstillingen. Teknologien er imidlertid fortsatt umoden og trenger statlig støtte for videre utvikling. Equinor er viktig aktør i utviklingen av flytende havvind gjennom utviklingen av verdens første (Hywind Scotland Pilot Park) og verdens største (Hywind Tampen) flytende havvindprosjekter. De foreslo i sommer videre utvikling på Utsira Nord, dyphavsområdet som ble besluttet åpnet for havvind i 2021.

– I spørreundersøkelsen brukte vi et diskret valgeksperiment for å undersøke nordmenns betalingsvillighet for flytende havvindkraftutbygging. Valgeksperimentet reflekterer flere sider av den pågående norske havvinddiskusjonen, som eksport av elektrisitet, elektrifisering av offshore olje- og gassplattformer, og posisjonering av den norske offshore industrien som en betydelig aktør i den flytende havvindindustrien, forklarer professor Frode Alfsnes ved NMBU. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2021. Resultatene tyder på at den norske befolkningen er villige til å støtte utviklingen av en norsk havvindindustri.

Bilde mangler beskrivelse

Eksempel på ett av 18 valgkort benyttet i undersøkelsen

– De foretrekker utvikling av mellomstore prosjekter knyttet til det innenlandske strømnettet fremfor prosjekter for større prosjekter for eksport eller mindre prosjekter for bruk på olje- og gassplattformer. De ønsker høy deltagelse fra norsk leverandørindustri, men er høyst ambivalente til å ta kostnadene for teknologiutvikling som fører til betydelige reduksjoner i framtidige teknologikostnadene, sier han.

I undersøkelsen svarer et mindretall på cirka 10 prosent av befolkningen at de er negative til å støtte alle foreslåtte prosjekter og begrunner dette først og fremst med at havvindindustrien må dekke sine egne kostnader. De respondentene som ble presentert for havvindsprosjektene etter å ha hørt om Norges økende energibehov, var mer positive til å støtte prosjektene enn de som ble fortalt om behovet for mer grønn strøm for å tilfredsstille Paris 2030-klimamålene.

Bilde mangler beskrivelse

Betalingsvillighet for noen eksempelprosjekter

– Tallene reflekterer en generell positive holdning til flytende havvind, men nivået på støtten funnet i slike spørreskjemastudier må tolkes med en viss forsiktighet, sier Alfnes. Resultatene fra valgeksperimentet støttes opp av holdningsspørsmål rundt ulike kilder til ny energi. Mens nesten halvparten av respondentene svarer at de er negative til utbygging av vindkraft til lands er det kun 15 prosent som er negative til utbygging av vindkraft på havs.

– For å få støtte i befolkningen, bør flytende havvindsutviklere først og fremst sette søkelys på fordelene innenlands, som å møte energibehov og bruke teknologi fra innenlandske industri. Eksport og elektrifisering av sokkelen gir betydelig mindre støtte, konkluderer NMBU-stipendiat Sharon Nytte.