Økonomisk vekst fremfor klimahensyn

India er et av landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer. Og blant landene som slipper ut mest klimagasser. Hva vil fem nye år med Modi bety for klimapolitikken?

Da Manmohan Singh fra Kongresspartiet gikk av som statsminister i fjor, var Indias miljøbevegelse optimister. Kunne karismatiske Narendra Modi fra Indias folkeparti løfte klima- og miljøsaken?

Modi leder landet som er verdens største demokrati, som huser verdens nest største befolkning og som er verdens tredje største utslipper av klimagasser. Før han ble valgt var det blandede forventninger til hvor mye kan kom til å bry seg om miljø- og klimasaker. Partiet hans, det hindunasjonalistiske BJP (Indias folkeparti) har tradisjonelt vært lite opptatt av klimasaken, men som guvernør i delstaten Gujarat fra 2001 til 2014 igangsatte Modi en storstilt satsing på solenergi i delstaten.

 

Modi er likevel mest kjent for sin vektlegging av og satsing på økonomisk vekst. Antakelig var det løftene om økonomisk vekst og velstandsøkning for vanlige indere som fikk folk til å stemme på ham.

Gjennom et år med makten, har han imidlertid ikke brukt muligheten til å gjøre endringer i klimapolitikken. I de internasjonale forhandlingene er det lite som skiller seg fra forrige regjering. India er fortsatt opptatt av at de rike landene i verden må kutte sine klimagassutslipp først og mest. De påpeker at landets egne utslipp per person er veldig lave, og legger i tillegg vekt på at de først og fremst må bruke sine klimapenger på å tilpasse seg klimaendringene, og at penger til utslippskutt kommer i andre rekke. De ønsker også økonomisk støtte til utslippskutt fra rike land.

I rykk og napp

På hjemmebane har India derimot gjort noen endringer i klimapolitikken de siste årene, både før og etter Modi. I 2008 fikk de en nasjonal klimahandlingsplan. Iverksettingen av tiltak og utslippsreduksjoner har imidlertid vært varierende. Mye av tilpasningen skal skje på delstatsnivå, men delstatene har allerede mange andre programmer de skal gjennomføre, og fordelingen er uklar når det kommer til hvem som har ansvar for og som skal betale for tilpasningen, staten eller delstatene.

Når det gjelder utslippskutt, den delen av politikken som India internasjonalt sier de skal satse minst på, har det imidlertid vært noen framskritt. Landet har underskudd på energi, og investerer derfor mye på fornybare energikilder som vind- og solkraft. Denne satsingen startet under forrige regjering, men Modi har stor tro på den økonomiske gevinsten for India av å satse på sol: Hans regjering har økt målet om solkraftproduksjon fra 20 gigawatt (GW) innen 2020 til 100 GW innen 2022, en mangedobling av dagens kapasitet.

Vekstorientert. I fjor lovde Modi inderne velstandsøkning - og kom til makten. Foto: Global Panorama/Flickr

Bedriftskonkurranser og solceller

Modis regjering fortsetter arbeidet med energieffektivisering, og har innført et kvotesystem i indisk kraftkrevende industri: Bedriftene belønnes om de innfører den best tilgjengelige teknologien og klarer å kutte sitt energiforbruk. Målet er at energiforbruket per produksjonsenhet i India skal fortsette å synke slik at landet kan vokse økonomisk uten at klimagassutslippene øker tilsvarende. Dette er helt i tråd med Modis økonomiske tankegang og satsing på vekst.

Små politikkendringer utgjør også bitte små skritt på veien til mer klimavennlig vekst. Blant annet har Indias energieffektiviseringsdirektorat utlyst konkurranser om f.eks hvilken bedrift som kan produsere den mest energieffektive takviften eller airconditionanlegget. Et annet eksempel er at jernbaneministeren i Modis regjering, Suresh Prabhu, som er tidligere miljøvernminister, har innført obligatorisk installasjon av solceller på takene til alle indiske jernbanestasjoner.

 

Fortsatt kullavhengige

Likevel, Modi har ikke startet en revolusjon i indisk klimapolitikk. De fleste av endringene i hans regjering er forsterkninger av allerede igangsatte tiltak som tjenestemenn og politikere i ulike departementer og direktorater er interesserte i å gjennomføre. Mange fortsetter med det de alltid har gjort uten å ta hensyn til klimautfordringen.

India får fortsatt mesteparten av sin energi fra kullkraft, og kommer til å fortsette sine investeringer i kullutvinning og kullkraftproduksjon så lenge det er det billigste og lettest tilgjengelige alternativet.

For at India skal kunne overtales til å bruke flere klimapenger på en omlegging av energiproduksjonen, må de rike landene gå foran som troverdige eksempler. Det skal en del mer innsats til fra vår side før det skjer. Viljen til å se våre spredte klimatiltak som gode nok til etterfølgelse har ikke blitt større i India med Modi som statsminister.