CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Fra kvotebørsen til petroleumsmarkedene

Bjart Holtsmark (Policy Note;1999:04)

Kyotoprotokollen tallfester grenser for de enkelte industrilandenes utslipp av klimagasser i perioden 2008-2012, men åpner for en viss grad av overføring av forpliktelser mellom landene. Om noen år kan derfor et nytt internasjonalt marked for rettigheter til å slippe ut klimagasser oppstå. Mye tyder...

Et nasjonalt kvotesystem for klimagasser: Koplingen til internasjonale mekanismer

Knut H. Alfsen (Policy Note;1999:03)

-Kyotomekanismene gir muligheter for en kostnadseffektiv implementering av målene i Kyotoprotokollen. -Et naturlig utgangspunkt er at alle private aktører tillates å bruke Kyotomekanismene. -Det synes ikke sannsynlig at vi får kvantifiserte begrensninger på bruk av Kyotomekanismene. Et bredest mul...

SRES utslippsscenarier - En gjennomgang av bakgrunn, drivkrefter og resultater

Hans H. Kolshus (Policy Note;2000:02)

Den tredje arbeidsgruppen i FNs klimapanel (IPCC) fikk i 1996 oppgaven med å utvikle en spesialrapport om utslippsscenarier (Special Report on Emission Scenarios, SRES). Utslippsscenarier er beskrivelser av hvordan man tenker seg fremtidige utviklinger for utslipp av drivhusgasser. Avhengig av hvilk...

Avgifter som virkemiddel i klimapolitikken i noen europeiske land

Sjur Kasa (Policy Note;2000:01)

Mens bruken av avgifter som virkemiddel i klimapolitikken overfor næringslivet har hatt motvind i Norge de siste årene, har flere europeiske land siden begynnelsen av 90-tallet vist stigende interesse for å skattlegge utslippene fra sine bedrifter. Det er også en økende interesse i EU sentralt for å...

Direkte og indirekte klimaeffekter av ozonnedbrytende stoffer

Jan S. Fuglestvedt, Hans Martin Seip (Policy Note;1999:07)

Viktige ozonnedbrytende stoffer som KFK-11 og KFK-12 er sterke drivhusgasser med direkte oppvarmingseffekt. Men fordi disse gassene bryter ned ozonlaget, har de også flere indirekte effekter som sannsynligvis virker avkjølende. Det er derfor vanskelig å bestemme netto-effekten av disse gassene. Bere...

From small to insignificant: Climate impact of the Kyoto Protocol with and without the US

Cathrine Hagem, Bjart Holtsmark (Policy Note;2001:01)

American president George W. Bush has declared that he will not ask the Senate to ratify the Kyoto Protocol. This commentary explores the potential impact of implementing the Kyoto Protocol without the participation of the United States. Because, in practice, the United States would have taken on a...

Explaining emission tax exemptions for heavy industries: A comparison of Norway, Denmark and the Netherlands

Sjur Kasa (Policy Note;2000:03)

The paper addresses the widespread pattern of exempting heavily polluting industries from greenhouse gas emission taxes. Two groups of explanations of exemptions are outlined. The first group focuses on the economic importance of exempted industries as the main explanatory factor. The second group o...

GREEN GROWTH: Policies for Transition Towards Low Carbon Economies

Thorvald Moe (Policy Note;2012:01)

Klimaproblemet - hva er økonomenes bidrag?

Cathrine Hagem (Policy Note;2002:01)

Notatet presenterer noen av bidragene fra økonomisk litteratur når det gjelder håndtering av klimaproblemet, og viser at Kyotoprotokollen på en rekke vesentlige punkter avviker fra anbefalinger basert økonomisk teori. Videre viser den at det er nødvendig med betydelig større utslippsreduksjoner enn...

Klimaet er i endring!

Knut H. Alfsen (Policy Note;2001:02)

FNs klimapanel (IPCC) ferdigstilte i 2001 sin tredje hovedrapport. En sentral konklusjon er at vi kan vente fortsatte klimaendringer de nærmeste tiårene selv hvis det gjøres en betydelig innsats for å begrense utslippene av klimagasser. Derfor er beredskap for og tilpasning til klimaendringer en nød...