CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Bergens klimagassutslipp mot 2030 - Referansebane og mulighetsscenarier

Jan Ivar Korsbakken, Anne Madslien, Reidun Marie Romundstad, Borgar Aamaas (Report;2020:08)

CICERO og TØI har laget en modell for framskrivinger av klimagassutslipp i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune. Modellen er brukt til å konstruere en referansebane for klimagassutslipp fram til 2030, og tre mulighetsscenarier med utslippsreduserende tiltak. Referansebanen gir et anslag for utvikli...

Utvikling av klimabudsjettarbeidet

Marit Klemetsen, Borgar Aamaas, Eric Rambech, Alexander Borg, Reidun Marie Romundstad, Jan Ivar Korsbakken, Valentin Vandenbussche, Erlend Brenna Raabe, Mie Fuglseth (Report;2020:10)

Program for storbyrettet forskning har gitt CICERO, Endrava og Asplan Viak et oppdrag om å bistå de fem storbykommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand i å videreutvikle klimabudsjettarbeidet. Prosjektet er finansiert av KS ved Program for storbyrettet forskning. Oslo kommune ved...

Forbudet mot nydyrking av myr: Bakgrunn, effekter og utfordringer

Fay Farstad, Erlend Andre Tveiten Hermansen, Bob van Oort, Arne Grønlund, Klaus Mittenzwei, Kristiane Brudevoll, Bård Sødal Grasbekk (Report;2020:11)

Rapporten utforsker i hvilken grad forbudet mot nydyrking av myr vil virke etter hensikten og dermed hvilket potensial forbudet har som klimapolitisk virkemiddel. Rapporten utforsker bakgrunnen til lovforslaget og ulike aktørers syn uttrykt gjennom høringssvar og intervjuer. Det er også beregnet san...

Hvor godt er norske kommuner rustet for klimaendringer? Spørreundersøkelse om klimatilpasning våren 2020

Marit Klemetsen, Miriam Stackpole Dahl (Report;2020:05)

For andre år på rad har CICERO Senter for klimaforskning gjennomført en spørreundersøkelse om arbeidet med klimatilpasning i norske kommuner. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2020 på oppdrag fra forsikringsselskapet If og i samarbeid med IVL Svenska Miljöinstitutet. I denne rapporten presen...

Atmospheric Impacts of Hydrogen as an Energy Carrier

Maria Sand, Gunnar Myhre, Marit Sandstad, Ragnhild Bieltvedt Skeie (Report;2020:07)

Hydrogen gas emissions to the atmosphere can very likely cause global warming through indirect effects. It can also possibly cause depletion of the ozone layer, and impact air pollution. These adverse effects are likely smaller than those of the fossil fuel usage hydrogen fuel would replace, however...

Bærekraftig matproduksjon - En diskursiv tilnærming til koordinering

Katrine Skagen (Report;2020:06)

Fremveksten av komplekse og grenseoverskridende utfordringer har økt nødvendigheten av samarbeid og koordinering på tvers av sektorielle linjer. I denne masteroppgaven kombineres en kritisk diskursanalyse med koordineringsteori for å utrede hvordan diskurser kan forhindre eller fremme koordinering a...

Share-On – prosjekt om lokalsamfunnsdeling og bærekraft

Hege Westskog, Astrid Arnslett, Nina Solberg, Marianne Aasen, Tom Erik Julsrud, Karina Standal (Report;2020:04)

ShareOn har sett på motivasjon og betingelser for å få til deling samt hvilke effekter deling har på forbruk og sosial interaksjon. Vi har også gjort beregninger av utslippseffekter av deling ut fra ulike forsetninger når det gjelder organisering av delingsordning og hvordan deling er koblet til ann...

Relationships between physical effects of climate change on forests and economic impacts by world region

Asbjørn Aaheim, Taoyuan Wei (Report;2020:02)

This study projects the macroeconomic consequences of impacts of climate change on forests by world regions under the three Representative Concentration Pathways, RCP2.6, RCP4.5, and RCP8.5 until 2100. It is based on assessments of the impacts of the mortality of trees in forest plantations in 27 co...

Estimating effects on emissions of sharing

Borgar Aamaas, Robbie Andrew (Report;2020:03)

Sharing products and services might have environmental consequences. This report is partly a literature review on the topic, but also an attempt of estimating the effects on emissions of different sharing schemes in the SHAR(e)ON project. The four different sharing schemes we have investigated are:...

Hva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Oslo

Borgar Aamaas, Erik Stange, Solveig Aamodt, Marit Sandstad, Clemens Schwingshackl, Trine Hay Setsås, David Barton, Merethe Dotterud Leiren, Bob van Oort (Report;2020:01)

Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag i å vurdere kunnskap fra rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) og det internasjonale Naturpanelet (IPBES) og hva dette innebærer for Oslo. Fra klimapanelet kom det to spesialrapp...