CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO-publikasjoner

Vis filter

Skjul filter

Folk og klima: Utvikling i nordmenns oppfatninger om klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar 2018-2021

Marianne Aasen, Marit Klemetsen, Arild Vatn (Report;2022:07)

Denne rapporten gir en oversikt over noen deskriptive resultater fra fire spørreundersøkelser gjort i prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2022, mens CICEROs klimaunder...

Barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå

Mikkel Vindegg, Ingrid Christensen, Carlo All, Astrid Arnslett, Anders Tønnesen, Marit Klemetsen, Amsale Kassahun Temesgen, Grete K. Hovelsrud, Torbjørn Selseng (Report;2022:03)

På oppdrag fra Miljødirektoratet har CICERO, Vestlandsforskning og Nordlandsforskning gjennomført en studie av barrierer for klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå. Studien består av en kunnskapssammenstilling om barrierer for klimatilpasning, fem dialogseminarer med klimatilpasningsaktører fra...

Description of a 1.5°C scenario with chosen measures

Ådne Cappelen, Solveig Glomsrød, Lars Lindholt, Knut Einar Rosendahl, Taoyuan Wei (Report;2022:08)

In the Paris Agreement, it was agreed to limit global warming to well below 2°C, and preferably to 1.5°C, compared to pre-industrial levels. At the follow-up meeting in Glasgow in 2021, the goal was strengthened to 1.5°C. Based on previous studies and a review of the relevant policies and measures...

Utsleppsanalyse mot 2030 for Vestland fylkeskommune

Borgar Aamaas, Jan Ivar Korsbakken, Reidun Marie Romundstad, Anne Madslien (Report;2022:02)

CICERO Senter for Klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidd ein utrekningsmodell og eit sett med framskrivingar for klimagassutslepp i Vestland fylke fram til 2030. Framskrivingane omfattar ein referansebane og anslått effekt av ei rekke ulike utsleppsreduserande tiltak. Fra...

En kunnskapsoversikt over klima og kjønn: Byrder, medvirkning og muligheter

Karina Standal, Solveig Aamodt (Report;2022:04)

Påvirkning av klimaendringer og klimatiltak, samt mulighet til å kunne delta og påvirke politikk og virkemidler i omstillingen til lavutslippssamfunnet, er betinget av grupper og enkeltindividers tilgang til ulike ressurser og status i samfunnet. Kjønn og likestilling er viktig i denne sammenhengen...

GTAP10Nor: Adjusted GTAP database v10 based on national accounting data of Norway

Taoyuan Wei, Solveig Glomsrød, Asbjørn Aaheim, Lin Ma (Report;2022:01)

The Model for Global Responses to Anthropogenic Changes in the Environment (GRACE) was developed for economic analysis of climate change issues including mitigation, impacts and adaptation. Since 2005, GRACE has been updated in line with the latest Global Trade Analysis Project (GTAP) database. So f...

Offentlige innkjøp som klimapolitisk virkemiddel: potensialet for å kutte utslipp i matsystemet

Bob van Oort, Nina Holmelin, Anna Birgitte Milford (Report;2021:08)

I denne rapporten undersøker vi i hvilken grad offentlige innkjøp av mat og drikke kan benyttes som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp. Hvor slagkraftig offentlige innkjøp er i å bidra til kostholdsendringer og reduserte klimagassutslipp er avhengig av hvilke mål som settes innenfor offe...

Forest-based bioenergy in Norway’s green transition: Balancing production and other societal interests

Asbjørn Torvanger (Report;2021:09)

This report explores the potential of bioenergy from forests to contribute to the green transition of society. Forest biomass is the largest potential bioenergy source in Norway, in the form of firewood, chips for heating, and biofuels. Firewood and chips for firing can be produced locally and small...

Klar for 55? EUs nye klimaregelverk og betydningen for Norge

Fay Farstad, Erlend Andre Tveiten Hermansen, Merethe Dotterud Leiren, Jørgen Wettestad, Lars H. Gulbrandsen, Gunnhild Sørgaard, Knut Øistad, Lasse Fridstrøm, Marianne Knapskog, Tanu Priya Uteng (Report;2021:07)

Klimaregelverket er en sentral del av ‘Klar for 55’-pakken og EUs grønne giv (European Green Deal – EGD). I denne rapporten fokuserer vi på sentrale foreslåtte endringer av dette regelverket, og mulige implikasjoner for Norge. Forslagene for kvotesystemet og innsatsfordelingsforordningen utgjør ikke...

Lokale datakilder - Endelig notat

Reidun Marie Romundstad, Jan Ivar Korsbakken, Anne Madslien (Report;2020:09)

Klimaetaten, Oslo kommune engasjerte i 2020 CICERO Senter for klimaforskning og Transportøkonomisk institutt (TØI) for ekstern bistand til arbeid med lokale datakilder for klimagassutslipp, utover de som i dag brukes i Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassregnskap. Dette notatet er en del a...