CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Folk og klima: Nordmenns holdninger til klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar

Marianne Aasen, Marit Klemetsen, Eilif Ursin Reed, Arild Vatn

Denne rapporten er en delrapport fra prosjektet ACT (‘From targets to action: public responses to climate policy instruments’) som er finansiert av Norges forskningsråd. Formålet med dette forskningsprosjektet er å gi råd til beslutningstakere om virkemidler som kan støtte overgangen til lavutslippssamfunnet. Prosjektet har som et av flere mål å etablere en forskningsbasert tidsseriedatabase (CICEROs klimaundersøkelse) over nordmenns oppfatninger, holdninger, normer og adferd som er relevante for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Denne rapporten gir en oversikt over noen deskriptive resultater fra to spørreundersøkelser gjort i prosjektet. Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2021, mens CICEROs klimaundersøkelse fortsetter. Mange av spørsmålene som er dekket, presenteres ikke her, men vies grundigere analyser i kommende publiseringer. Tallene som presenteres gir oss et bilde av hva nordmenn mener om klimaendringer, klimapolitikk og eget ansvar. Et stort flertall av befolkningen mener klimaendringer skjer, at det har negative konsekvenser, og at menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Majoriteten mener også at de selv har et ansvar for å kutte egne utslipp. Videre er det et stort flertall som anser at alle sektorer og aktører har et ansvar for at utslipp reduseres, og at ikke andre land må kutte i større grad enn Norge. Samtidig viser tallene langt fra noen entydig retning i hva befolkningen mener konkret bør gjøres for å redusere utslipp, både på individuelt nivå og når det gjelder politikk. Unge under 30 år skiller seg ut fra resten av befolkningen. De er mer klimabekymret, de har oppfatninger som i større grad stemmer med klimaforskningen, og de er mer positive til virkemidler og politikk for utslippskutt. Oppsummert peker tallene i retning av at det finnes et stort rom for lederskap, på alle nivå.

Mer detaljer

  • År: 2019
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Report;2019:20