CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke

Borgar Aamaas

Akershus fylkeskommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å analysere Parisavtalens konsekvenser for klimagassutslipp i nye Viken fylke og relatere dette til FNs bærekraftmål. I tillegg oppsummerer vi konsekvenser av klimaendringer i Viken. Parisavtalen er en avtale vedtatt i desember 2015 på klimatoppmøtet i Paris. Et av hovedpunktene er å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen godt under 2 °C over førindustrielt nivå, og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielt nivå. Spesialrapporten finner at de globale utslippene må reduseres med 40-50 % innen 2030 sammenlignet med 2010-nivå for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C. I tillegg ventes utslipp å være «netto-null» innen 2050. I rapporten ser vi på sammenhenger mellom klimamål i spesialrapporten med FNs bærekraftmål vedtatt høsten 2017. Totalt består dette av 17 mål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Det er en rekke sammenhenger på tvers mellom klimatiltak, klimatilpasning og bærekraftmålene. Disse koblingene gir både positive og negative effekter, som kalles synergier og avveininger i denne rapporten. Ingen av utslippsbanene som er konsistente med 1,5 °C klarer å oppfylle alle de 17 bærekraftmålene samtidig. Dette skyldes at det er vanskelig. Til slutt oppsummerer vi fra tidligere rapporter hva som er konsekvenser av klimaendringer i Norge og hvilke tiltak som gir lavutslippsomstilling som er overførbart til Viken

Mer detaljer

  • År: 2019
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Report;2019:17