CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Om vurdering av klima og miljøeffekter ved innføring av ny teknologi

Kristin Aunan, Jan S. Fuglestvedt, Hans Asbjørn Aaheim

Ny teknologi innebærerer normalt bedre løsninger, og har vanligvis positive økonomiske og miljømessige effekter. Bakgrunnen for forslaget om COGEN-anlegget ved Borregaard er imidlertid at en vesentlig del av energitilbudet de idag benytter seg av, produksjonen av svovelsyre, blir borte om få år. Dette har framtvunget nye løsninger. I dette notatet har vi pekt på noen forhold som vi mener er viktige å belyse i en konsekvensutredning av et slikt prosjekt. En evaluering av prosjektet innebærer at en gjennomgår alle aktuelle alternativ og anslår konsekvensene av dem. I noen tilfeller kan ett aktuelt alternativ peke seg ut som det klart beste. Det er da tilstrekkelig å vurdere dette ved siden av det foreslåtte prosjektet. Ofte er det imidlertid flere aktuelle alternativer, og rangeringen av dem kan være avhengig blant annet av hvordan en vektlegger ulike miljømessige konsekvenser. Ved vurdering av de miljømessige konsekvensene av utslipp til luft er det viktig å se på flest mulig utslippskomponenter, og vurdere disse i sammenheng. Dette betyr at endringer i utslipp av ulike komponenter vurderes på bakgrunn av virkningene av eksisterende forurensing og innslaget av langtransporterte forurensninger i regionen. Hvilke bidrag prosjektet gir til langtransporterte forurensninger bør også vurderes. Når det gjelder de globale miljøkonsekvensene må prosjektet og alternativene sees i lys av nasjonale forpliktelser i internasjonale avtaler, eller hvordan globale miljøproblemer kommer til uttrykk ellers i nasjonal politikk. En måte å gjøre dette på er å anslå hvilken avgift bedriften vil kunne tåle å betale for sine utslipp ved den nye teknologien før de går over til å velge et alternativ med lavere utslipp. Dersom denne tenkte avgiften er høyere enn det som med rimelighet kan kreves av alle norske bedrifter, vil det være samfunnsøkonomisk forsvarlig å gjennomføre prosjektet.

Mer detaljer

  • År: 1997
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Policy Note;1997:01