CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

IPCCs synteserapport: Norsk oversettelse med kortfattet oppsummering

Jan S. Fuglestvedt

Dette er en oversettelse av synteserapporten fra den andre hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC). Synteserapporten drøfter vitenskapelig og faglig informasjon med relevans for fortolkning av Artikkel 2 i FNs rammekonvensjon om klimaendringer (FCCC). På grunn av hensynet til vitenskapelig presisjon har vi så langt som mulig fulgt ordlyden i den engelske originalteksten. Dette har i noen tilfeller gått på bekostning av leservennligheten. I tillegg har CICERO foran i rapporten laget en mer kortfattet beskrivelse av IPCC og noen sentrale konklusjoner fra IPCCs andre hovedrapport. Arbeidet er utført av CICERO på oppdrag fra Miljøverndepartemenet. Følgende personer har vært involvert: Terje Berntsen, Jan Fuglestvedt, Ivar Isaksen, Mariann Murvoll, Lars Otto Næss, Tora Skodvin og Asbjørn Aaheim. Vi vil takke for nyttige kommentarer og innspill fra Øyvind Christophersen og Harald Dovland (Miljøverndepartementet), Frøydis Kvaløy (Direktoratet for Naturforvaltning), Lorents Lorentsen (Finansdepartementet) og Thomas Martinsen (Statens Forurensningstilsyn).

Mer detaljer

  • År: 1997
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Policy Note;1997:02