CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland

Borgar Aamaas, Alexander O. Berg

Rogaland fylkeskommune har gitt et konsortium av Vestlandforsking, CICERO Senter for klimaforskning, NORCE og MET i oppdrag å utrede konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland – utfordringer, muligheter og prioriteringer. Miljødirektoratet støtter dette prosjektet økonomisk. Denne rapporten svarer ut del 1 av prosjektet, som er en overordnet analyse av konsekvenser av klimaendringer på natur og samfunn i Rogaland. Denne rapporten bygger i stor grad på en nylig sammenstilling gjort for Miljødirektoratet på klimakonsekvenser i Norge supplert med nyere forskning. Ved en vurdering av klimatilpasning er det vanlig å bruke føre-var prinsippet, altså at man legger de mest dramatiske klimaendringene til grunn. Derfor presenterer vi klimaendringer i Rogaland basert på en høy utslippsbane. For andre typer klimarelatert risiko kan andre utslippsbaner være naturlig å velge, slik som en svært lav utslippsbane for omstillingsrisiko gitt føre-var prinsippet. Klimaendringene vil utsette natur og samfunn i Rogaland for store og komplekse endringer. For nedbørsepisoder på under en time og som skjer sjeldnere enn hvert 50. år, vil veksten i intensiteten være 50 %. Overvann er den klimarelaterte enkeltskaden som gir størst kostnader i Rogaland. Havnivåstigningen vil føre til at vi i Stavanger kan forvente en 200-års stormflo skjer årlig fra 2070 og en 1000-års stormflo årlig fra 2080

Mer detaljer

  • År: 2019
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Report;2019:19