CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Klimagassutslipp fra norsk mat

Bob van Oort, Nina Holmelin

Klimagassutslippene knyttet til mat er rapportert til å stå for omtrent 25% av de globale utslippene. Men hvor stor rolle spiller matrelaterte utslipp i Norge, i husholdninger og på nasjonalt nivå? Denne rapporten er utformet av CICERO på oppdrag fra Orkla Foods Norge og har til hensikt å informere samfunnsaktører, konsumenter og næringer på en lettfattelig måte om den relative mengden av utslipp som er knyttet til mat. Rapporten presenterer resultater fra litteraturen angående utslipp av forskjellige typer norsk mat, hvor stor rolle matrelaterte utslipp spiller i norske husholdninger, og hvor stor rolle de spiller på nasjonalt nivå. Rapporten gir et overordnet bilde, men går ikke i dybden på alle detaljer og gir ikke en fullstendig gjennomgang av den tilgjengelige vitenskapelige litteraturen på temaet. Alle tall er hentet fra publisert forskning eller er beregninger der tallene fra forskjellige publikasjoner blir koblet sammen. Det anmodes om forsiktighet ved bruk av tallene ettersom det er stor variasjon i utslippstall fra forskjellige matprodukter, mellom ulike studier, i antagelser og metoder, og i ulike typer husholdninger. Vi konkluderer med at matproduksjonen i Norge utgjør rundt 8,5% av vår nasjonale utslipp, hvorav det meste er koblet til husdyrhold. Mat er den tredje største utslippskilden og utgjør i snitt rundt 14% av norske husholdningsutslipp når restaurantbesøk er ekskludert. Utslippene varierer med inntektsnivå og om man inkluderer restaurantbesøk. Animalske produkter utgjør rundt 80% av konsumutslippene til mat. Kjøtt utgjør rundt 12% av den totale mengden mat nordmenn spiser, men står for hele 46% av matutslippene. Kjøtt fra storfe og småfe utgjør omtrent 4% av den totale årlige engros matmengden nordmenn konsumerer, mens det står for 34% av utslippene. Tiltak for å redusere forbruket av høyutslippsmat, endringer i produksjonsleddet for å redusere utslippene i eksisterende produksjon og tiltak for å legge om produksjonen i retning av mindre høyutslippsmat har til sammen et stort potensial for å bidra til utslippskutt og de nasjonale klimamålene.

Mer detaljer

  • År: 2019
  • Språk: Norwegian
  • Serie/Rapport: CICERO Report;2019:05