CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
foto: Karina Standal 

foto: Karina Standal 

Vi ønsker å intervjue deg som bruker utstyrsbiblioteket til BUA på Kolben og Ski i forbindelse med forskningsprosjektet UPSCALE

Publisert 21.09.2020

Vi ønsker å gjøre intervjuer med brukere av utstyrsbiblioteket BUA ved Kolben og Ski. Vi håper du er en av dem. 

Ved å dele på forbruksgjenstander som for eksempel sportsutstyr kan vi klare oss med færre gjenstander og unngå overkonsum av varer som er ressurskrevende å fremstille. Så langt har imidlertid delingsordningene hatt begrenset omfang, eller blir tatt i bruk i uregulerte markeder som bryter med bærekraftprinsippene. UPSCALE er et forskningsprosjekt, støttet av Norges forskningsråd, der en skal gjennomføre studier av nye delingsløsninger og mulighetene for å utvikle dette videre slik at det kan bidra til mer bærekraftige forbruksvaner og styrke sosial bærekraft. Prosjektet skal gjennomføre studier av blant annet utstyrsbiblioteket BUA ved Kolben og Ski der det er lagt til rette for sports- og fritidsutstyr, samt andre delingsløsninger i Drammen og Tromsø.. Det skal også gjøres forsøk med bruk av innovativ teknologi som gjør at dagens bibliotekskort kan benyttes til å dele ulike typer forbruksgjenstander andre steder enn på bibliotekene. På bakgrunn av forsøkene skal prosjektet vurdere effekter av delingsaktiviteter på klima og ulike bærekraftsmål. I den forbindelse ønsker vi å gjøre intervjuer med brukere av utstyrsbiblioteket BUA ved Kolben og Ski. Vi håper at du kan være en av våre informanter.

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?

CICERO senter for klimaforskning er ansvarlig for prosjektet. Forskningen gjøres i samarbeid med Universitetet i Oslo, Københavns universitet, Universitetet i East Anglia (UK), Libriotech og INSAM. I tillegg er Jernia, OBOS, Fremtiden i Våre Hender og bibliotekene i Drammen, Nordre Follo (Kolben), Tromsø, Odense, Lillestrøm og Lier partnere i prosjektet.

Når gjør vi intervjuene?

Vi ønsker å gjøre intervjuene i perioden 12. til 15. oktober, både på dagtid og kveldstid. Vi foretar gjerne intervjuet i hjemme hos den enkelte eller intervjuet også foretas over telefon eller videomøte. Hvis det ikke passer i dette tidsrommet, kan vi forsøke å få til intervjuer etter disse datoene også.

Hvordan kan jeg bli med?

Ta kontakt med Karina Standal på tlf 95170417 eller epost: karina.standal@cicero.oslo.no hvis du ønsker å bli intervjuet. Som takk for hjelpen gir vi et gavekort på 300 kr til deltagere til forskningsintervju.

Hva innebærer det for deg å delta?

Intervjuene gjøres av seniorforskerne Karina Standal og Tom Erik Julsrud . Et intervju tar ca. 1 time. Tema for intervjuene vil være erfaringer ved bruk av lånte gjenstander, bruk av ditt nærmeste bibliotek, øvrige forbruksvaner, interesse for videre bruk av deletjenester, samt forhold som omfatter det sosiale miljøet der du bor. Vi har utarbeidet en intervjuguide som vi bruker i intervjuet, men det gis også rom for at du kan belyse ting utover det og som er av interesse for studien. Vi gjør notater under intervjuet og ber også om å ta lydopptak for bruk internt i prosjektet. Din deltakelse er viktig for oss fordi det kan hjelpe oss med å vurdere interessen for deling i den kommunen der du bor og mulige effekter av dette for miljø og klima.

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er bare medlemmene i prosjektgruppen som vil få tilgang til dataene. Navn og kontaktopplysninger vil bli erstattet med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra øvrige data. Alle data vil bli lagret på forskningsserver som er sikret mot dataangrep. Resultater av analysene vil bli publisert i rapporter og anerkjente forskningsjournaler uten at det er mulig å identifisere enkeltpersoner. Opplysningene anonymiseres når alle data er ferdig analysert, noe som etter planen vil være 31.12 2024.

Dine rettigheter

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra CICERO senter for klimaforskning har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av
  • opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra CICERO senter for klimaforskning har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Prosjektleder Tom Erik Julsrud; tom.julsrud@cicero.oslo.no

Vårt personvernombud: er Norsk senter for forskningsdata (NSD), Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på telefon: 55 58 21 17.

Prosjektet har også egne nettsider: https://cicero.oslo.no/no/posts/prosjekter/upscale-oppskalering-av-baerekraftig-deling-ved-hjelp-av-offentlige-biblioteker 

 

Med vennlig hilsen,

Tom Erik Julsrud (Prosjektansvarlig) tom.erik.julsrud@cicero.oslo,no og Karina Standal karina.standal@cicero.oslo.no