CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Climate change mitigation and adaptation in the forest plantation sector

Prosjektet skal anslå den samfunnsøkonomiske nytten av prosjekter som tar sikte på å øke opptak av karbon gjennom skogplanting eller redusere utslipp fra degradering av skog, såkalt REDD+, i India. Prosjektet skal anslå virkningene på utslippene av alternative initiativ, og finne årsaker til at virkningene vil variere med område og bruksmåte.

Det legges vekt på at de indiske skogene brukes til ulike formål og at nytten av skogen avhenger av hvilket formål skogen brukes til. Prosjektet vil beregne hvordan klimaendringer kan virke inn på den samfunnsøkonomiske nytten av REDD+ initiativ.

Bakgrunnen for prosjektet ligger i den norske REDD+-initiativet, som har som formål å redusere avskoging og skogdegradering som tiltak for å motvirke klimaendringer. De landene som bidrar med støtte til slike prosjekter, slik som Norge, er i all hovedsak motivert av den forventede virkningen på opptaket av karbon i skogen.

Det er derfor rimelig å anta at de vil prioritere prosjekter etter kostnaden per enhet forventet opptak av karbon. Landene der tiltakene iverksettes vil, på den annen side, se på det tapet de blir påført ved at skogen ikke lengre kan benyttes slik man har gjort tidligere. Dette tapet varierer sterkt mellom ulike regioner, og er ikke minst avhengig av hvem som benytter skogen til hvilket formål.

Responsen på et initiativ blir derfor forskjellig avhengig av hvor man setter det i verk og hvem som har brukt skogen tidligere. Virkningen på utslippene blir til syvende og sist usikkert. Prosjektet skal anslå virkningene på utslippene av alternative initiativ, og finne årsaker til at virkningene vil variere med område og bruksmåte selv om kostnaden per enhet redusert utslipp på forhånd ble anslått til å være den samme.